Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Sweetest Name Of All
  • Lời: Tom Coomes
  • Nhạc: Tom Coomes

Lời Anh

The Sweetest Name Of All
1. Jesus, You're the sweetest name of all
Jesus, You always hear me when I call
Oh, Jesus, You pick me up each time I fall
You're the sweetest, sweetest name of all
2. Jesus, how I love to praise Your name
Jesus, you're still the first, the last, the same
Oh, Jesus, You died and took away my shame
You're the sweetest, sweetest name of all
3. Jesus, You're the soon and coming King
Jesus, we need the love that You can bring
Oh, Jesus, we lift our voices up and sing
You're the sweetest, sweetest name of all

Lời Việt

Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
1. Giê-xu là tiếng nói trong tâm hồn tôi
Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi
Người là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm
Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương.
2. Giê-xu là tiếng hát trong tâm hồn tôi
Giê-xu từ quá khứ tương lai vẫn nguyên
Giê-xu từng giáng thế hi sinh cứu người
Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương.
3. Giê-xu là sức sống trong tâm hồn tôi
Giê-xu từng cứu vớt tôi trong khó nguy
Người là dòng suối mát khi tôi héo mòn
Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương.
4. Giê-xu! Người sẽ đến nơi đây làm vua
Một ngày Người sẽ đến nơi đây thế gian
Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn
Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh.


Tài Liệu Tham Khảo