Thánh Linh Hằng Sống

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Spirit of the Living God
  • Lời: Daniel Iverson (1926) câu 1; Michael Baughen (1982) câu 2
  • Nhạc: Daniel Iverson

Lời Anh

Spirit of the Living God
1 Spirit of the Living God, fall afresh on me;
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the Living God, fall afresh on me.
2 Spirit of the Living God, move among us all;
Make us one in heart and mind, make us one in love:
Humble, caring, selfless, sharing.
Spirit of the Living God, fill our lives with love.

Lời Việt

Thánh Linh Hằng Sống
Xin Linh Cha năng quyền muôn thuở, đến ngự tâm đây,
Xin Linh Cha năng quyền hằng sống, mau đến tâm này,
Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!
Xin Linh Cha năng quyền mau đến, dẫy đầy tâm này.

Tài Liệu Tham Khảo