Từ Nay Thuộc Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Now I Belong to Jesus
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Now I Belong to Jesus
1. Jesus, my Lord will love me forever,
From Him no pow'r of evil can sever,
He gave His life to ransom my soul;
Now I belong to Him.
Refrain:
Now I belong to Jesus,
Jesus belongs to me,
Not for the years of time alone,
But for eternity.
2. Once I was lost in sin's degradation,
Jesus came down to bring me salvation,
Lifted me up from sorrow and shame,
Now I belong to Him.
3. Joy floods my soul for Jesus has saved me,
Freed me from sin that long had enslaved me
His precious blood, He came to redeem,
Now I belong to Him.

Lời Việt

Từ Nay Thuộc Chúa
1. Jesus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn,
Nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn,
Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi,
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.
Điệp Khúc:
Từ nay tôi luôn thuộc Jesus,
Chúa Jesus luôn thuộc tôi,
Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời,
Dù trần gian có thay dời.
2. Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình,
Jesus yêu thương NgàI hiến chính tấm thân mình,
Để xóa hết bao đau khổ của chính tôi,
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.
3. Tôi luôn ca vang mừng đón phước lớn Chúa ban,
Jesus đem tôi vượt thoát khỏi ách ác vương,
Huyết báu Chúa tuôn rơi đã cứu sống tôi,
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Tài Liệu Tham Khảo