Tất Cả Cho Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: All for Jesus
  • Tựa đề: Tất Cả Cho Jêsus
  • Lời: Mary Dagworthy James (1810-1883), 1871.
  • Nhạc: Asa Hull
  • Tài Liệu:

Lời Anh

All for Jesus
1. All for Jesus, all for Jesus!
All my being’s ransomed powers:
All my thoughts and words and doings,
All my days and all my hours.
Refrain
All for Jesus! All for Jesus!
All my days and all my hours;
All for Jesus! All for Jesus!
All my days and all my hours.
2. Let my hands perform His bidding,
Let my feet run in His ways;
Let my eyes see Jesus only,
Let my lips speak forth His praise.
3. Worldlings prize their gems of beauty,
Cling to gilded toys of dust,
Boast of wealth and fame and pleasure;
Only Jesus will I trust.
4. Since my eyes were fixed on Jesus,
I’ve lost sight of all beside;
So enchained my spirit’s vision,
Looking at the Crucified.
5. Oh, what wonder! how amazing!
Jesus, glorious King of kings,
Deigns to call me His belovèd,
Lets me rest beneath His wings.

Lời Việt

Tất Cả Cho Jêsus
1. Trọn cho Jê-sus, dâng cho Jê-sus
Nguyên cả người với bao tài năng
Mọi suy tư lời nói hay công việc
Hiến dâng Jê-sus cả cuộc đời.
2. Bàn tay quyết vâng theo khi nghe lệnh
Chân bước vào lối đi từ trên
Trọn đời mắt chăm chú nơi Jê-sus
Lưỡi môi say sưa ca ngợi Ngài.
3. Hồi đôi mắt tôi trông nơi Jê-sus
Không có gì khác mê hoặc tôi
Lòng đầu phục theo Chúa trong huy hoàng
Ngắm vinh quang chiếu trên thập tự.
4. Tại sao Jê-sus yêu tôi sâu đậm
Đem chính mình để mua chuộc tôi
Vì tình yêu thu hút tôi theo Ngài
Bắt tâm tôi thuận phục trọn thành.

Tài Liệu Tham Khảo