Tôn Vinh Vua Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: All Hail King Jesus
  • Lời: Dave Moody
  • Nhạc: Dave Moody

Lời Anh

All Hail King Jesus
All hail king Jesus!
All hail Emanuel.
King of kings,
Lord of lords,
Bright Morning Star.
And throughout eternity,
I'’ll sing your praises;
and I'll reign with You
throughout eternity.

Lời Việt

Tôn Vinh Vua Jêsus
Lời Việt: Đăng Minh Trí
Tôn vinh danh Giê-xu,
Tôn vinh Em-ma-nu-ên
Vua muôn vua,
Chúa muôn Chúa,
Ánh sao rạng soi
Dầu cho cả trần gian biến đổi,
Tôi vẫn ca ngợi Chúa
Và cho đến đời đời
Chúc tôn danh Giê-xu

Tài Liệu Tham Khảo