Tôn Vinh Danh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Glorify Thy Name
  • Lời: Donna Adkins
  • Nhạc: Donna Adkins

Lời Anh

Glorify Thy Name
Father, we love You,
We worship and adore You,
Glorify Thy name in all the earth.
Glorify Thy name,
Glorify Thy name,
Glorify Thy name in all the earth.

Lời Việt

Tôn Vinh Danh Chúa
Tôn vinh Đấng Thiên Vương, chúng con xin thờ Vua chí thánh;
Vinh thay danh cao cả của Vua Thượng Thiên,
Vinh danh Cha trên đất, Tôn vinh Ngài muôn thuở,
Dâng lên Ngài vinh hiển khắp trên trần gian.
Con cung kính yêu Cha, Con xin tôn thờ, yêu mến Chúa;
Con tôn cao danh Chúa khắp trên trần gian,
Con tôn cao danh Chúa, Luôn ca ngợi danh thánh,
Con ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

Tài Liệu Tham Khảo