Tôn Cao Danh Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord, I Lift Your Name On High
  • Lời: Rick Founds
  • Nhạc: Rick Founds

Lời Anh

Lord, I Lift Your Name On High
Lord I lift Your name on high,
Lord, I love to sing Your prais-es,
I'm so glad You're in my life,
I'm so glad You came to save us.
You came from heav-en to earth to show the way,
From the earth to the cross, my debt to pay;
From the cross to the grave, from the grave to the sky;
Lord, I lift Your name on high.

Lời Việt

Tôn Cao Danh Chúa
Lạy Cha Thánh con xin dâng lên
Lời ca chúc danh Cha nơi rất cao
Lòng vui sướng Chúa ở trong con
Và Ngài đến để đem ân cứu con
Chúa đã đến thế gian tìm con (Để dắt đưa con)
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay (Chết thay cho con)
Nơi hang tối Chúa đã phục sanh
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai
Thật danh Chúa đáng được tôn cao

Lời Việt Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ

Tôn Cao Danh Chúa
Lòng con chúc tôn danh cao sang,
Ngợi tôn Chúa con dâng lên tiếng ca,
Mừng vui biết Chúa ở trong con,
Ngài vui xuống dương gian để cứu con.
Trên thiên cung Chúa xuống trần gian, để dẫn đưa con,
Thân tan nát trên đồi kia, chết thay cho con,
Cam tâm xuống mơi mồ sâu
Trong vinh hiển Chúa đã phục sinh;
Nguyện danh Chúa muôn đời tôn cao.

Tài Liệu Tham Khảo