Nhờ Huyết Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: All Because of Calvary
  • Lời: Wendell P. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Anh

All Because of Calvary
All my sins are gone,
All because of Calvary;
Life is filled with song,
All because of Calvary;
Christ my Savior lives,
Lives from sin to set me free;
Some day He's coming,
O wondrous, blessed day,
All, yes, all because of Calvary.

Lời Việt

Nhờ Huyết Chúa
Biết bao điều gian ác,
Bôi sạch do huyết Gô-gô-tha,
Sống trong bài ca mới,
Nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha;
Chúa muôn đời luôn sống,
Đem tự do lại cho trần thế;
Ngày Jê-sus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng,
Đều do huyết Jê-sus trên Gô-gô-tha.

Tài Liệu Tham Khảo