Như Chiên Đi Lạc

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Như Chiên Đi Lạc
  • Lời: Mục sư Paul E. Carlson
  • Nhạc: Mục sư Paul E. Carlson


Lời Việt

Như Chiên Đi Lạc
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy;
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc mà Con Người đã đến,
Chúa Jê-sus đến, đặng tìm và cứu kẻ bị mất, là người bị mất linh hồn.

Tài Liệu Tham Khảo