Nhìn Vua Vinh Hiển

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Turn Your Eyes Upon Jesus
  • Tựa đề: Nhìn Vua Vinh Hiển
  • Lời: Helen Howarth Lemmel (1863-1961)
  • Nhạc: Helen Howarth Lemmel (1863-1961)
  • Tài Liệu:
  • Brit­ish Na­tion­al Sun­day School Un­ion, Glad Songs

Lời Anh

Turn Your Eyes Upon Jesus
1. O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There’s a light for a look at the Savior,
And life more abundant and free!
Refrain
Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.
2. Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there;
Over us sin no more hath dominion—
For more than conquerors we are!
3. His Word shall not fail you—He promised;
Believe Him, and all will be well:
Then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell!

Lời Việt

Nhìn Vua Vinh Hiển - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Khi linh hồn ta đớn đau với bất an
Tìm đâu đường tươi sáng trong trần thế
Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương
Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.
Điệp Khúc:
Mau mau đến nơi chân Jêsus
Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời
Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần
Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.
2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an
Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh
Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương
Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.
3. Nương trong Jêsus dẫu trong bóng tối tăm
Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối
Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao
Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn.


Tài Liệu Tham Khảo