Nhà Trên Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Nhà Trên Trời
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Nhà Trên Trời
1. Hỡi các em bé ơi! Biết chăng nhà trên trời.
Nơi hoa đẹp muôn lối, không bao giờ u tối.
Mãi mãi ta sống vui, sống trong nhà trên trời,
Gần bên Chúa không rời.
2. Jêsus đây lối đi. Chúng ta còn lo gì.
Tôi anh cùng chung bước, vô nơi nguồn ơn phước.
Jêsus đây lối đi, nắm tay Ngài lo gì,
Nào ta hãy quay về.
3. Hãy đến đi với tôi, Đến nơi nhà trên trời.
Nơi muôn loài tươi mới, tôi anh cùng đi tới.
Hãy đến đi với tôi, hát vang lừng khung trời
Gần bên Chúa muôn đời.


Tài Liệu Tham Khảo