Nguyện Cầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Fill My Eyes
  • Lời: Kent Chant
  • Nhạc: Kent Chant

Lời Anh

Fill My Eyes
Fill my eyes, oh My God, with a vi-sion of the cross,
Fill my heart with love for Je-sus the Nazarene.
Fill my mouth with thy praise, let me sing through endless days,
Take my will, let my life be wholly thine.

Lời Việt

Nguyện Cầu - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Lạy Jesus, hướng dẫn tôi lên thập giá trên nơi đồi xưa;
Lạy Jesus, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu.
Lạy Jesus ước mong sao tôi được hát ca ngợi Chúa luôn,
Chúa Jesus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.
Lạy Jesus, hướng dẫn tôi không lạc bước trong nơi tội ô;
Lạy Jesus, xin khiến tôi bằng lòng cuộc sống Chúa ban.
Lạy Jesus ước mong sao tôi được sống an lạc vững tin,
Chúa Jesus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.

Tài Liệu Tham Khảo