NGUYỆN DANH CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao
  • Lời: Rick Founds
  • Nhạc: Rick Founds
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao
Lạy Cha Thánh con xin dâng lên
Lời ca chúc tôn Cha nơi rất cao
Lòng vui sướng Chúa ở trong con
Chúa đã đến để ban ơn cứu con
Chúa đã đến thế gian tìm con để dắt đưa con
Nơi cây gỗ Chúa đã chịu thay chết thay cho con
Nơi hang tối Chúa đã phục sinh
Vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai
Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo