NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ngài Là Vua Trên Muôn Loài
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ngài Là Vua Trên Muôn Loài
Ngài là Vua trên muôn loài
Ngài là Chúa cả vũ trụ
Lòng tôi tôn ca Ngài
Là Giê-hô-va, Đấng trọn lành

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo