Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: It Is Glory Just to Walk with Him
  • Lời: Avis M. Christiansen (1918)
  • Nhạc: Haldor Lillenas

Lời Anh

It Is Glory Just to Walk with Him
1. It is glory just to walk with Him whose blood has ransomed me;
It is rapture for my soul each day.
It is joy divine to feel Him near where’er my path may be.
Bless the Lord, it’s glory all the way!
Refrain:
It is glory just to walk with Him,
It is glory just to walk with Him,
He will guide my steps aright
Through the vale and o’er the height,
It is glory just to walk with Him.
2. It is glory when the shadows fall to know that He is near.
O what joy to simply trust and pray!
It is glory to abide in Him when skies above are clear.
Yes, with Him, it’s glory all the way!
3. ’Twill be glory when I walk with Him on Heaven’s golden shore,
Never from His side again to stray.
’Twill be glory, wondrous glory with the Savior evermore,
Everlasting glory all the way!

Lời Việt

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát
1. Mừng vui thay chung nhau ta hát vang lừng cho thấu đến nước sáng láng,
Tung hô danh Jesus tôn quí muôn vàn,
Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết ra vì nhơn thế đắm đuối thảm bấy,
Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây.
Điệp Khúc:
Kìa Jesus ngày xưa vì ta chết thay,
Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày,
Rồi mai đây Jêsus ta đến.
Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến.
Chúc tán Vua Jesus, ta cùng hát lên.
2. Ngồi bên Cha, Jesus thay chúng ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới,
Ban ơn cho ta đang dong ruỗi đàng trời,
Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ muôn tội xưa giống sóng bổ gió cuốn;
Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn.
3. Rồi đây không bao lâu Jêsus trở lại muôn nước thấy Chúa chí ái,
Danh Jesus tôn cao trên khắp muôn loài,
Làm Vua trên muôn vua muôn chúa, Danh Ngài tôn quí bấy, sáng láng bấy!
Xin kíp đến chúng tôi mong đợi Chúa đây.

Tài Liệu Tham Khảo