Mến Yêu Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Mến Yêu Jesus
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Mến Yêu Jesus
Mến yêu Jesusđêm ngày,
Càng yêu thiết tha từ nay;
Yêu Ngài thành thật chan chứa,
Lòng tôi từ nay xin hứa:
Mến yêu Jesus đêm ngày,
Càng yêu thiết tha từ nay;
Vì Chúa đã mến tôi đây.

Tài Liệu Tham Khảo