Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Work, For The Night Is Coming
  • Lời: Anna Louisa Walker/Coghill (1836 - 1907)
  • Nhạc: Lowel Mason
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Work, For The Night Is Coming
1. Work, for the night is coming,
Work through the morning hours;
Work while the dew is sparkling,
Work ’mid springing flowers;
Work when the day grows brighter,
Work in the glowing sun;
Work, for the night is coming,
When man’s work is done.
2. Work, for the night is coming,
Work through the sunny noon;
Fill brightest hours with labor,
Rest comes sure and soon.
Give every flying minute,
Something to keep in store;
Work, for the night is coming,
When man works no more.
3. Work, for the night is coming,
Under the sunset skies;
While their bright tints are glowing,
Work, for daylight flies.
Work till the last beam fadeth,
Fadeth to shine no more;
Work, while the night is darkening,
When man’s work is o’er.

Lời Việt

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!
1. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc hồi hừng đông ửng;
Lo làm việc khi sương lấp lanh, Hồi hoa nở tưng bừng;
Quyết tâm khi kim ô bóng cao, Siêng năng đang khi nắng chói;
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.
2. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi mặt trời cao kia;
Nên tận lực đang khi giữa trưa, Giờ yên nghĩ kia kìa.
Quang âm như thoi đưa chóng qua, Mong lưu linh công sáng chói;
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.
3. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi trời chiều le lói;
Lo làm việc trong giây chót đây, Tịch dương khuất non đoài;
Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng, Mau mau gia công kẻo tối;
Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

Tài Liệu Tham Khảo