Lời Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lời Cha
  • Lời: Việt Nữ
  • Nhạc: Việt Nữ

Lời Việt

Lời Cha
1. Lời Cha giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày
Làm tôi lánh xa tội, lánh xa con đường hư vong
Lời Cha khuyên nhủ tôi, dạy tôi theo lối Ngài
Lời Cha giấu trong lòng thấm tâm hồn ngày đêm
2. Cầu mong tiếng Cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày
Làm tôi sống ngay lành, sống xa lìa trần gian
Lòng tôi luôn vững tin, lòng tôi luôn thái an
Vì tôi giấu trong lòng tiếng Cha dạy ngày đêm

Tài Liệu Tham Khảo