Lẽ Sống Đời Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus Means Everything to Me
  • Lời: Merrill Dunlop
  • Nhạc: Merrill Dunlop
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Jesus Means Everything to Me
Jesus means ev'rything to me,
Jesus means ev'rything to me,
I've placed my future in His hand,
He'll lead me to the Promised Land when day is done,
For Jesus means ev'rything to me,
Jesus means ev'rything to me,
My life from earth to glory,
Yes, He means ev'rything to me.

Lời Việt

Lẽ Sống Đời Tôi
Jesus lẽ sống cuộc đời tôi mãi,
Jesus trong tôi cuộc đời tươi mới,
Tôi nay được Ngài hằng đưa dắt tôi,
Chúa dắt dẫn vào nơi đã hứa ban,
Mỗi phút Jesus luôn sẽ là lẽ sống cuộc đời tôi mãi,
Jesus trong tôi tràn đầy tươi mới,
Đời tôi từ nay dâng hiến trọn trong tay Cứu Chúa Jesus mà thôi.

Tài Liệu Tham Khảo