Lòng Em Vui

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lòng Em Vui
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Lòng Em Vui
1. Lòng em vui vỗ là vỗ tay reo.
Nhiều người vui vỗ là vỗ tay theo.
Cùng giơ tay vỗ là vỗ tay cho kêu.
Hãy vỗ tay cho đều.
2. Lòng em vui hát là hát êm êm.
Nhiều người vui hát là hát theo em.
Cùng vui lên hát là hát to thêm.
Hát khúc vui êm đềm.
3. Đời em do Chúa là Chúa sinh ra.
Tội tình em Chúa là Chúa buông tha.
Lòng yêu thương Chúa là Chúa bao la.
Hát khúc vui chan hòa.

Tài Liệu Tham Khảo