Ma-thi-ơ: Chương 19

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB40C019)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Vấn đề ly dị

1. Khi dạy xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus rời Ga-li-lê đi đến vùng Giu-đê thuộc phía bên kia sông Giô-đanh. 2. Có nhiều đoàn người rất đông đã đi theo Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ tại đó.

3. Những người Pha-ri-si đã đến để thử Ngài, họ nói với Ngài: “Có hợp pháp cho một người ly dị vợ của mình vì bất cứ lý do gì hay không?”

4. Ngài trả lời và nói: “Các ngươi chưa đọc hay sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, 5. rồi phán: ‘Vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ, rồi kết hiệp với vợ của mình; và cả hai sẽ trở nên một thịt’. 6. Như vậy, họ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một thịt. Vì vậy, loài người không được phân rẽ người mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp!”

7. Họ nói với Ngài: “Nếu như vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?”

8. Ngài nói với họ: “Bởi vì tấm lòng cứng cỏi của các ngươi, cho nên Môi-se cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi, tuy nhiên từ lúc ban đầu không có như vậy. 9. Ta nói cùng các ngươi: Người nào ly dị vợ của mình không phải vì lý do gian dâm, rồi đi cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình. [Người nào cưới phụ nữ đã bị ly dị, thì phạm tội ngoại tình.]”

10. Các môn đồ của Ngài nói với Ngài: “Nếu đây chỉ là lý do để giải quyết giữa chồng và vợ, chẳng thà đừng thành hôn.” 11. Nhưng Ngài nói với họ: “Không phải tất cả đều tiếp nhận lời nầy, nhưng chỉ có những người được ban cho. 12. Bởi vì có những người bị hoạn từ khi sinh ra khỏi lòng mẹ; có người bị hoạn do người ta làm cho họ bị hoạn, và có người tự làm cho mình bị hoạn vì vương quốc thiên đàng. Ai có thể tiếp nhận, hãy tiếp nhận.”

Đức Chúa Jesus cầu nguyện cho trẻ em

13. Khi đó người ta đem những trẻ em đến với Ngài; Ngài đặt tay trên chúng rồi cầu nguyện. Tuy nhiên các môn đồ đã quở trách họ. 14. Đức Chúa Jesus phán: “Đừng ngăn cấm họ; hãy để các trẻ em đến cùng Ta, bởi vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người như vậy.” 15. Ngài đặt tay trên chúng, và rồi rời khỏi nơi đó.

Chàng thanh niên giàu có

16. Kìa, có một người đến với Ngài, nói rằng: “Thưa Thầy! Tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?”

17. Ngài nói với người đó: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy tuân giữ những điều răn.”

18. Người đó hỏi Ngài: “Điều nào?”

Đức Chúa Jesus nói: “Đừng giết người; đừng ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng chứng dối; 19. hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận của mình như chính mình.”

20. Người thanh niên nói với Ngài: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy. Tôi còn thiếu điều gì?”

21. Đức Chúa Jesus nói với chàng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi đang sở hữu, rồi đem tặng cho những người nghèo, và ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến, và theo Ta.”

22. Khi chàng thanh niên nghe lời nầy, anh ta buồn bã bỏ đi, bởi vì anh ta có rất nhiều tài sản.

23. Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người giàu khó vào vương quốc thiên đàng. 24. Ta lập lại cùng các ngươi: Lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời.”

25. Các môn đồ nghe điều nầy, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?”

26. Đức Chúa Jesus nhìn họ, rồi nói với họ: “Đối với loài người, điều nầy không thể được, tuy nhiên với Đức Chúa Trời, tất cả đều có thể được.”

27. Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Ngài, như vậy chúng con sẽ thế nào?”

28. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Vào lúc tái tạo, khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh quang của Ngài, các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, để xét xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên. 29. Người nào vì danh Ta đã lìa khỏi nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, vợ, con, đất đai, sẽ nhận được gấp trăm lần, và thừa hưởng sự sống đời đời. 30. Tuy nhiên, nhiều người đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối sẽ trở nên đầu.”

Bản Dịch Đại Chúng

Vấn đề ly dị

Khi dạy xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus rời Ga-li-lê đi đến vùng Giu-đê thuộc phía bên kia sông Giô-đanh. Có nhiều đoàn người rất đông đã đi theo Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ tại đó.

Những người Pha-ri-si đã đến để thử Ngài, họ nói với Ngài: “Có hợp pháp cho một người ly dị vợ của mình vì bất cứ lý do gì hay không?”

Ngài trả lời và nói: “Các ngươi chưa đọc hay sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, rồi phán: ‘Vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ, rồi kết hiệp với vợ của mình; và cả hai sẽ trở nên một thịt’. Như vậy, họ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một thịt. Vì vậy, loài người không được phân rẽ người mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp!”

Họ nói với Ngài: “Nếu như vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?”

Ngài nói với họ: “Bởi vì tấm lòng cứng cỏi của các ngươi, cho nên Môi-se cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi, tuy nhiên từ lúc ban đầu không có như vậy. Ta nói cùng các ngươi: Người nào ly dị vợ của mình không phải vì lý do gian dâm, rồi đi cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình. [Người nào cưới phụ nữ đã bị ly dị, thì phạm tội ngoại tình.]”

Các môn đồ của Ngài nói với Ngài: “Nếu đây chỉ là lý do để giải quyết giữa chồng và vợ, chẳng thà đừng thành hôn.” Nhưng Ngài nói với họ: “Không phải tất cả đều tiếp nhận lời nầy, nhưng chỉ có những người được ban cho. Bởi vì có những người bị hoạn từ khi sinh ra khỏi lòng mẹ; có người bị hoạn do người ta làm cho họ bị hoạn, và có người tự làm cho mình bị hoạn vì vương quốc thiên đàng. Ai có thể tiếp nhận, hãy tiếp nhận.”

Đức Chúa Jesus cầu nguyện cho trẻ em

Khi đó người ta đem những trẻ em đến với Ngài; Ngài đặt tay trên chúng rồi cầu nguyện. Tuy nhiên các môn đồ đã quở trách họ. Đức Chúa Jesus phán: “Đừng ngăn cấm họ; hãy để các trẻ em đến cùng Ta, bởi vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người như vậy.” Ngài đặt tay trên chúng, và rồi rời khỏi nơi đó.

Chàng thanh niên giàu có

Kìa, có một người đến với Ngài, nói rằng: “Thưa Thầy! Tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?”

Ngài nói với người đó: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy tuân giữ những điều răn.”

Người đó hỏi Ngài: “Điều nào?”

Đức Chúa Jesus nói: “Đừng giết người; đừng ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận của mình như chính mình.”

Người thanh niên nói với Ngài: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy. Tôi còn thiếu điều gì?”

Đức Chúa Jesus nói với chàng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi đang sở hữu, rồi đem tặng cho những người nghèo, và ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến, và theo Ta.”

Khi chàng thanh niên nghe lời nầy, anh ta buồn bã bỏ đi, bởi vì anh ta có rất nhiều tài sản.

Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người giàu khó vào vương quốc thiên đàng. Ta lập lại cùng các ngươi: Lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời.”

Các môn đồ nghe điều nầy, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?”

Đức Chúa Jesus nhìn họ, rồi nói với họ: “Đối với loài người, điều nầy không thể được, tuy nhiên với Đức Chúa Trời, tất cả đều có thể được.”

Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Ngài, như vậy chúng con sẽ thế nào?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Vào lúc tái tạo, khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh quang của Ngài, các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, để xét xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên. Người nào vì danh Ta đã lìa khỏi nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, vợ, con, đất đai, sẽ nhận được gấp trăm lần, và thừa hưởng sự sống đời đời. Tuy nhiên, nhiều người đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối sẽ trở nên đầu.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Vấn đề ly dị

1. Khi dạy xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus rời Ga-li-lê đi đến vùng Giu-đê thuộc phía bên kia Giô-đanh. 2. Nhiều đoàn người rất đông đã đi theo Ngài; và Ngài đã chữa lành cho họ tại đó.

3. Những người Pha-ri-si đã đến để thử Ngài, họ nói với Ngài: “Có hợp pháp cho một người ly dị vợ của mình vì bất cứ lý do gì hay không?” 4. Ngài trả lời và nói: “Các ngươi chưa đọc hay sao? Từ ban đầu Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, 5. rồi phán: ‘Vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ, rồi kết hiệp với vợ của mình; và cả hai sẽ trở nên một thịt’. 6. Như vậy, họ không còn là hai nữa, nhưng chỉ là một thịt. Vì vậy, loài người không được phân rẽ người mà Đức Chúa Trời đã kết hiệp!”

7. Họ nói với Ngài: “Nếu như vậy, tại sao Môi-se lại truyền cấp giấy ly hôn, rồi bỏ vợ?” 8. Ngài nói với họ: “Bởi vì tấm lòng cứng cỏi của các ngươi, cho nên Môi-se cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi, tuy nhiên từ lúc ban đầu không có như vậy. 9. Ta nói cùng các ngươi: Người nào ly dị vợ của mình không phải vì lý do gian dâm, rồi đi cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình. [Người nào cưới phụ nữ đã bị ly dị, thì phạm tội ngoại tình.]”

10. Các môn đồ của Ngài nói với Ngài: “Nếu đây chỉ là lý do để giải quyết giữa chồng và vợ, chẳng thà đừng thành hôn.” 11. Nhưng Ngài nói với họ: “Không phải tất cả đều tiếp nhận lời nầy, nhưng chỉ có những người được ban cho. 12. Bởi vì có những người bị hoạn từ khi sinh ra khỏi lòng mẹ; có người bị hoạn do người ta làm cho họ bị hoạn, và có người tự làm cho mình bị hoạn vì vương quốc thiên đàng. Ai có thể tiếp nhận, hãy tiếp nhận.”

Đức Chúa Jesus cầu nguyện cho trẻ em

13. Khi đó người ta đem những trẻ em đến với Ngài; Ngài đặt tay trên chúng rồi cầu nguyện. Tuy nhiên các môn đồ đã quở trách họ. 14. Đức Chúa Jesus phán: “Đừng ngăn cấm họ; hãy để các trẻ em đến cùng Ta, bởi vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người như vậy.” 15. Ngài đặt tay trên chúng, và rồi rời khỏi nơi đó.

Chàng thanh niên giàu có

16. Kìa, có một người đến với Ngài, nói rằng: “Thưa Thầy! Tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17. Ngài nói với người đó: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy tuân giữ những điều răn.” 18. Người đó hỏi Ngài: “Điều nào?” Đức Chúa Jesus nói: “Đừng giết người; đừng ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng chứng dối; 19. hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận của mình như chính mình.” 20. Người thanh niên nói với Ngài: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy. Tôi còn thiếu điều gì?” 21. Đức Chúa Jesus nói với chàng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi đang sở hữu, rồi đem tặng cho những người nghèo, và ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến, và theo Ta.” 22. Khi chàng thanh niên nghe lời nầy, anh ta buồn bã bỏ đi, bởi vì anh ta có rất nhiều tài sản.

23. Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ của Ngài: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Người giàu khó vào vương quốc thiên đàng. 24. Ta lập lại cùng các ngươi: Lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời.”

25. Các môn đồ nghe điều nầy, thì vô cùng kinh ngạc và nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?” 26. Đức Chúa Jesus nhìn họ, rồi nói với họ: “Đối với loài người, điều nầy không thể được, tuy nhiên với Đức Chúa Trời, tất cả đều có thể được.”

27. Sau đó, Phi-e-rơ đáp lại và nói với Ngài: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Ngài, như vậy chúng con sẽ thế nào?” 28. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Vào lúc tái tạo, khi Con Người sẽ ngự trên ngôi vinh quang của Ngài, các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, để xét xử mười hai chi tộc của Y-sơ-ra-ên. 29. Người nào vì danh Ta đã lìa khỏi nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, vợ, con, đất đai, sẽ nhận được gấp trăm lần, và thừa hưởng sự sống đời đời. 30. Tuy nhiên, nhiều người đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối sẽ trở nên đầu.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. 2. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bịnh ở đó.

3. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng?

4. Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, 5. và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? 6. Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

7. Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi?

8. Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu. 9. Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.

10. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ là hơn.

11. Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. 12. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.

13. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. 14. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. 15. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi.

16. Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?

17. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.

18. Người hỏi: Những điều răn gì?

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19. Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.

20. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa?

21. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.

22. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.

23. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. 24. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.

25. Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng: Vậy thì ai được rỗi?

26. Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.

27. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi?

28. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. 29. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và được hưởng sự sống đời đời. 30. Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.

Bản Dịch 2011

Chúa Dạy về Vấn Ðề Ly Dị

(Mác 10:1-12)

1 Khi Ðức Chúa Jesus đã nói những điều ấy xong, Ngài rời Ga-li-lê và đến miền Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh. 2 Rất đông dân chúng đi theo Ngài, và Ngài chữa bịnh cho họ tại đó.

3 Bấy giờ những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài rằng, “Một người có được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do gì không?”

4 Ngài trả lời và nói, “Các ngươi chưa đọc rằng, ban đầu Ðấng Tạo Hóa dựng nên họ, một người nam và một người nữ, 5 và Ngài phán, ‘Bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt’ sao? 6 Thế thì họ không còn là hai, nhưng là một thịt. Vậy người ta không được phân rẽ những người Ðức Chúa Trời đã kết hiệp.”

7 Họ hỏi Ngài, “Thế sao Môi-se lại truyền rằng hãy trao cho vợ một chứng thư ly dị, rồi để nàng đi?”

8 Ngài trả lời họ, “Bởi vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se mới cho phép các ngươi ly dị vợ, nhưng lúc đầu thì không như vậy. 9 Ta nói với các ngươi, người nào ly dị vợ không vì vợ gian dâm, rồi cưới một phụ nữ khác là phạm tội ngoại tình; ”

10 Các môn đồ nói với Ngài, “Nếu mối liên hệ giữa người đàn ông nào với vợ mình cũng phải như vậy thì thà không lập gia đình còn hơn.”

11 Nhưng Ngài nói với họ, “Không phải ai cũng có thể sống độc thân, nhưng chỉ những người được ban cho ơn đó mà thôi. 12 Vì có những người đã bị hoạn từ lúc sinh ra, có người bị người ta làm cho hoạn, và có người tự mình làm ra hoạn vì cớ vương quốc thiên đàng. Ai có thể lãnh hội nổi điều này thì lãnh hội.”

Chúa và Trẻ Thơ

(Mác 10:13-16; Lu 18:15-17)

13 Người ta đem các trẻ thơ đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện cho, nhưng các môn đồ rầy la những người ấy. 14 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các trẻ thơ ấy.” 15 Ngài đặt tay trên chúng, rồi rời khỏi nơi ấy.

Chàng Thanh Niên Giàu Có

(Mác 10:17-31; Lu 18:18-30)

16 Lúc ấy một người đến với Ngài và hỏi, “Thưa Thầy, tôi phải làm việc tốt gì để được hưởng sự sống đời đời?”

17 Ngài nói với ông, “Sao ngươi hỏi Ta về việc tốt? Chỉ có một Ðấng tốt mà thôi, nhưng nếu ngươi muốn vào hưởng sự sống, hãy vâng giữ các điều răn.”

18 Người ấy hỏi, “Thưa các điều răn nào?”

Ðức Chúa Jesus đáp,

“Ngươi chớ sát nhân.

Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.

Ngươi chớ trộm cắp.

Ngươi chớ làm chứng dối.

19 Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ,

Ngươi hãy thương người lân cận như mình.”

20 Chàng thanh niên nói với Ngài, “Tôi đã giữ tất cả những điều ấy. Tôi còn thiếu điều gì nữa chăng?”

21 Ðức Chúa Jesus đáp, “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán hết tài sản, lấy tiền giúp người nghèo để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”

22 Khi chàng thanh niên nghe những lời đó, chàng buồn bã bỏ đi, vì chàng có rất nhiều của.

23 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, người giàu vào vương quốc thiên đàng thật khó thay. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

25 Khi các môn đồ nghe vậy, họ rất đỗi ngạc nhiên và nói, “Nếu vậy thì ai sẽ được cứu?”

26 Nhưng Ðức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Ðối với loài người việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Ðức Chúa Trời mọi sự đều có thể xảy ra.”

27 Phi-rơ đáp lời và thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy. Rồi đây chúng con sẽ được gì chăng?”

28 Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, lúc mọi sự được đổi mới, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển của mình, thì các ngươi, những người đã theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai đoán xét mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. 29 Hễ ai vì danh Ta lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng vườn, người ấy sẽ nhận được gấp trăm lần hơn, và sẽ hưởng sự sống đời đời. 30 Nhưng có nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành