Ma-thi-ơ: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB40C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ma quỷ cám dỗ Chúa

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2. Sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3. Kẻ cám dỗ đã đến, nó nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những viên đá nầy trở thành những ổ bánh.” 4. Nhưng Ngài đã trả lời: “Có lời chép rằng: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.’ ”

5. Sau đó ma quỷ đem Ngài đến thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, 6. rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi', và 'Họ sẽ nâng ngươi trong tay của họ, không để cho chân của ngươi vấp vào đá.’ ” 7. Đức Chúa Jesus nói với nó: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”

8. Ma quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của chúng, 9. rồi nó nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.” 10. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy tránh ra! Bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”

11. Sau đó ma quỷ lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Những môn đồ đầu tiên

12. Lúc này khi nghe rằng Giăng đã bị bắt, Ngài lui về Ga-li-lê. 13. Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến và ở tại Ca-bê-na-um, bên bờ biển, thuộc vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14. để làm ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói: 15. “Tại đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, thuộc vùng Ga-li-lê của dân ngoại, 16. những người đang ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn; và ánh sáng bình minh đã chiếu soi trên những người đang ngồi trong bóng của sự chết tại trong xứ.”

17. Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần."

18. Khi đang đi dọc theo biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em của Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em của ông là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển - họ là những ngư phủ. 19. Ngài nói với họ: “Hãy theo Ta, rồi Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 20. Họ lập tức bỏ lưới, rồi theo Ngài. 21. Từ đó, Ngài đi tiếp và thấy những người khác, đó là hai anh em, gồm Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em của ông là Giăng, đang vá lưới cùng với cha của họ là Xê-bê-đê ở trong thuyền. Ngài đã gọi họ. 22. Họ lập tức bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài.

23. Ngài đi khắp cả Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội, công bố Phúc Âm của vương quốc, rồi chữa lành mọi đau yếu và bệnh tật trong dân chúng. 24. Tin tức về Ngài loan truyền khắp Sy-ri. Và rồi người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau, với rất nhiều loại bệnh, bị đau nhức, bị quỷ ám, bị động kinh, bị bại liệt, và Ngài đã chữa lành cho họ. 25. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và phía bên kia sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Ma quỷ cám dỗ Chúa

Sau đó, Đức Chúa Jesus đã được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ.

Sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đã đến, nó nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những viên đá nầy trở thành những ổ bánh.”

Nhưng Ngài đã trả lời: “Có lời chép rằng: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.’ ”

Sau đó ma quỷ đem Ngài đến thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi', và 'Họ sẽ nâng ngươi trong tay của họ, không để cho chân của ngươi vấp vào đá.’ ”

Đức Chúa Jesus nói với nó: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”

Ma quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của chúng, rồi nó nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.”

Sau đó Đức Chúa Jesus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy tránh ra! Bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”

Sau đó ma quỷ lìa khỏi Ngài; và rồi, kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Những môn đồ đầu tiên

Lúc này khi nghe rằng Giăng đã bị bắt, Ngài lui về Ga-li-lê.

Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến và ở tại Ca-bê-na-um, bên bờ biển, thuộc vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, để làm ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói: “Tại đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên đường ra biển, ở bên kia sông Giô-đanh, thuộc vùng Ga-li-lê của dân ngoại, những người đang ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn; và ánh sáng bình minh đã chiếu soi trên những người đang ngồi trong bóng của sự chết tại trong xứ.”

Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần."

Khi đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em của Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em của ông là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển - họ là những ngư phủ. Ngài nói với họ: “Hãy theo Ta, rồi Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” Họ lập tức bỏ lưới, rồi theo Ngài.

Từ đó, Ngài đi tiếp và thấy những người khác, đó là hai anh em, gồm Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em của ông là Giăng, đang vá lưới cùng với cha của họ là Xê-bê-đê ở trong thuyền. Ngài đã gọi họ. Họ lập tức bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài.

Ngài đi khắp cả Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội, công bố Phúc Âm của vương quốc, rồi chữa lành mọi đau yếu và bệnh tật trong dân chúng.

Tin tức về Ngài loan truyền khắp Sy-ri. Và rồi người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau, với rất nhiều loại bệnh, bị đau nhức, bị quỷ ám, bị động kinh, bị bại liệt, và Ngài đã chữa lành cho họ. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và phía bên kia sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

Ma quỷ cám dỗ Chúa

1. Sau đó, Đức Chúa Jesus đã được Thánh Linh đưa vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. 2. Sau khi đã kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3. Kẻ cám dỗ đã đến, nó nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy truyền cho những viên đá nầy trở thành những ổ bánh.” 4. Nhưng Ngài đã trả lời: “Có lời chép rằng: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời.’ ”

5. Sau đó ma quỷ đem Ngài đến thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ, 6. rồi nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi', và 'Họ sẽ nâng ngươi trong tay của họ, không để cho chân của ngươi vấp vào đá.’ ” 7. Đức Chúa Jesus nói với nó: “Cũng có lời chép: ‘Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi.’ ”

8. Ma quỷ lại đem Ngài lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của chúng, 9. rồi nó nói với Ngài: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ nầy, nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta.” 10. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với nó rằng: “Hỡi Sa-tan! Hãy tránh ra! Bởi vì có lời chép rằng: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’ ”

11. Sau đó ma quỷ lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đã đến và phục vụ Ngài.

Những môn đồ đầu tiên

12. Lúc này khi nghe rằng Giăng đã bị bắt, Ngài lui về Ga-li-lê. 13. Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến và ở tại Ca-bê-na-um, bên bờ biển, thuộc vùng Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, 14. để làm ứng nghiệm lời Tiên tri Ê-sai đã nói: 15. “Đất Sa-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh, vùng Ga-li-lê của dân ngoại - 16. Những người đang ngồi trong bóng tối, đã thấy ánh sáng lớn; và đối với những người ở trong xứ đang ngồi trong bóng của sự chết, ánh sáng đã bừng lên cho họ.”

17. Từ lúc đó, Đức Chúa Jesus bắt đầu rao giảng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần."

18. Khi đang đi dọc theo biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em của Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em của ông là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển - họ là những ngư phủ. 19. Ngài nói với họ: “Hãy theo Ta, rồi Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên những tay đánh lưới người.” 20. Họ lập tức bỏ lưới, rồi theo Ngài. 21. Từ đó, Ngài đi tiếp và thấy những người khác, đó là hai anh em, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em của ông là Giăng, đang vá lưới cùng với cha của họ là Xê-bê-đê ở trong thuyền. Ngài đã gọi họ. 22. Họ lập tức bỏ thuyền và cha của mình mà theo Ngài.

23. Ngài đi khắp cả Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội, công bố Phúc Âm của vương quốc, rồi chữa lành mọi đau yếu và bệnh tật trong dân chúng. 24. Tin tức về Ngài loan truyền khắp Sy-ri. Và rồi người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau, với rất nhiều loại bệnh, bị đau nhức, bị quỷ ám, bị động kinh, bị bại liệt, và Ngài đã chữa lành cho họ. 25. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và phía bên kia sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.

3. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.

4. Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

5. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6. và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.

7. Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

8. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; 9. mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.

10. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

11. Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.

12. Vả, khi Đức Chúa Jêsus nghe Giăng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. 13. Ngài bỏ thành Na-xa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um, gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nép-ta-li, 14. để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: 15. Đất Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, Ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, Tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại, 16. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.

17. Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.

18. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. 19. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. 20. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. 21. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. 22. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.

23. Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. 24. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. 25. Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.

Bản Dịch 2011

Chúa Chịu Ác Quỷ Cám Dỗ

(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)

1 Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2 Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3 Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá này trở thành bánh đi.”

4 Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng,

‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi,

Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’”

5 Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,

‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’

‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,

Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’”

7 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,

‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”

8 Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, 9 đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều này, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”

10 Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,

‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,

Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”

11 Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài; và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài.

Lời Giảng và Việc Làm của Ðức Chúa Jesus

(4:12 – 25:46)

Chúa Bắt Ðầu Giảng Ðạo

(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)

12 Khi nghe tin Giăng đã bị tù, Ngài rút lui về Ga-li-lê. 13 Sau khi rời Na-xa-rét, Ngài đến ngụ tại Ca-bê-na-um, thành nằm bên bờ biển, thuộc địa phận Xê-bu-lun và Náp-ta-li, 14 để làm ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai đã nói,

15 “Hỡi đất của Xê-bu-lun và đất của Náp-ta-li,

Vùng đất nằm bên con đường ra biển, bên kia Sông Giô-đanh,

Hỡi Ga-li-lê, miền đất thuộc về dân ngoại,

16 Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn;

Những người đang ngồi trong vùng và bóng của tử thần,

Một vầng chân quang đã bừng lên cho họ.”

17 Bắt đầu từ đó Ðức Chúa Jesus giảng và nói rằng, “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)

18 Trong khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em, Si-môn cũng gọi là Phi-rơ và Anh-rê em ông ấy; họ đang bủa lưới xuống biển, vì họ là ngư phủ. 19 Ngài nói với họ, “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm các ngươi thành những tay đánh lưới người.” 20 Họ liền bỏ lưới và theo Ngài.

21 Từ chỗ đó Ngài đi thêm một quãng nữa và thấy hai anh em khác, Gia-cơ con của Xê-bê-đê và Giăng em ông ấy, đang ở trên thuyền với Xê-bê-đê cha họ, và đang vá lưới; Ngài gọi họ. 22 Họ lập tức rời thuyền và cha họ, và theo Ngài.

Chúa Chữa Bịnh

(Lu 6:17-19)

23 Ðức Chúa Jesus đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành cho dân mọi thứ ốm đau và tật bịnh. 24 Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp cõi Sy-ri-a. Người ta đem đến Ngài những người mắc mọi thứ bịnh tật; nào những người bị đau nhức, quỷ ám, kinh phong, và bại liệt, và Ngài chữa lành cho họ. 25 Những đoàn dân đông từ các miền Ga-li-lê, Ðê-ca-pô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, và miền bên kia Sông Giô-đanh lũ lượt theo Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành