Sáng Thế Ký: Chương 32

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB01C032)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình của mình. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã gặp ông. 2. Khi Gia-cốp thấy họ, ông nói: “Nơi đây là trại quân của Ðức Chúa Trời." Ông đã gọi địa danh đó là Ma-ha-na-im.

3. Gia-cốp đã sai các sứ giả đi trước ông đến gặp Ê-sau, là anh của ông, trong xứ Sê-i-rơ, thuộc địa phận của Ê-đôm. 4. Ông đã truyền cho họ: “Các ngươi hãy thưa với Ê-sau, chúa của ta, như thế nầy: Gia-cốp, là đầy tớ của chúa, có nói: ‘Em đã cư ngụ với La-ban, và đã ở tại đó cho đến bây giờ. 5. Em có bò, lừa, súc vật, tôi trai và tớ gái. Em cử người đến trình với chúa của em, và mong em được ơn trước mặt anh.’”

6. Các sứ giả đã trở về báo với Gia-cốp: “Chúng tôi đã đến gặp Ê-sau, là anh của ngài. Ê-sau, cùng với bốn trăm người đang đến, để gặp ngài.”

7. Gia-cốp vô cùng kinh hãi và lo sợ. Ông đã chia các gia nhân của mình cùng các bầy chiên, bò, lạc đà thành hai đoàn. 8. Ông tự nhủ: “Nếu Ê-sau đến và tấn công đoàn nầy thì đoàn kia sẽ chạy thoát được.”

9. Gia-cốp đã khẩn nguyện: “Kính lạy Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ của con. Kính lạy Đức Chúa Trời của Y-sác, cha của con. Kính lạy Đức Giê-hô-va, là Đấng đã phán với con rằng: ‘Hãy trở về quê hương của ngươi và họ hàng của ngươi, rồi Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.’ 10. Con thật không xứng đáng với tất cả sự nhân từ, với tất cả sự thành tín mà Ngài đã dành cho đầy tớ của Ngài. Khi vượt qua sông Giô-đanh, con chỉ có một cây gậy nầy, nhưng hôm nay con đã có hai đoàn. 11. Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi tay anh của con, tức là khỏi tay của Ê-sau - bởi vì con sợ anh ấy. Con sợ anh ấy sẽ tấn công con, cùng với cả mẹ và các con nữa. 12. Bởi vì Ngài đã phán rằng: ‘Chắc chắn Ta sẽ hậu đãi con và làm cho dòng dõi của con đông như cát biển, không thể đếm được bởi vì quá nhiều.’”

13. Ông đã nghỉ đêm tại đó, rồi chọn những thứ đang có trong tay của mình để làm tặng phẩm cho Ê-sau, là anh của mình: 14. Hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực, 15. ba mươi lạc đà mẹ có con còn bú cùng với các con của chúng, bốn mươi bò cái và mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa đực.

16. Ông đã giao chúng vào tay những đầy tớ của mình theo từng bầy riêng rẽ, rồi căn dặn những đầy tớ của mình: “Các ngươi hãy đi trước ta, và giữ khoảng cách giữa bầy nầy với bầy kia.” 17. Ông đã dặn người đi đầu: “Khi ngươi gặp Ê-sau, anh của ta hỏi ngươi rằng: ‘Ngươi là người của ai? Ngươi đi đâu? Những súc vật đi trước ngươi thuộc về ai?’ 18. Ngươi hãy trả lời: ‘Chúng là của Gia-cốp, tôi tớ ngài. Đó là tặng phẩm gởi đến cho Ê-sau, là chúa của tôi. Ông ấy đang đi sau chúng tôi.’”

19. Ông cũng căn dặn như vậy cho người thứ hai, người thứ ba, và tất cả những người đi sau những đàn súc vật rằng đây là cách mà các ngươi sẽ nói với Ê-sau, khi các ngươi gặp ông ấy. 20. Các ngươi cũng nói: "Tôi tớ của ngài là Gia-cốp đang đi ở phía sau của chúng tôi.” Bởi vì ông nghĩ: “Với những tặng phẩm đi trước, mình sẽ làm cho anh ấy nguôi giận; và rồi sau đó mình sẽ gặp mặt anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận mình.”

21. Vì vậy, tặng vật đã được đưa đi trước ông, nhưng Gia-cốp đã qua đêm trong trại.

22. Trong đêm đó ông đã thức dậy, đem hai người vợ, hai nữ tỳ, và mười một con trai lội qua suối Gia-bốc. 23. Ông dẫn họ và đưa họ qua suối; ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối.

24. Gia-cốp đã ở lại một mình. Có một Người đến vật lộn với ông cho đến rạng đông. 25. Khi Người thấy rằng Người không thắng được ông, Người đã đánh vào khớp xương hông của ông, vì vậy khớp xương hông của Gia-cốp đã bị trặc khi Người vật lộn với ông. 26. Người ấy nói: “Hãy để Ta đi, bởi vì trời sắp sáng.” Nhưng ông đáp: “Tôi sẽ không để cho Ngài đi, trừ khi Ngài ban phước cho tôi.” 27. Người ấy hỏi ông: “Tên của ngươi là gì?” Ông đáp: “Gia-cốp.” 28. Người ấy phán: “Tên của ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên, bởi vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và với người ta, và đã thắng.” 29. Gia-cốp đã hỏi rằng: “Xin cho tôi biết tên của Ngài.” Người ấy đáp: “Tại sao lúc nầy ngươi hỏi tên của ta?” Người đã ban phước cho ông tại đó.

30. Gia-cốp đã gọi chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói: “Bởi vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn.”

31. Mặt trời đã mọc lên khi ông vượt qua Phê-ni-ên, ông đã đi khập khểnh vì bị trật khớp xương hông. 32. Vì việc nầy, cho đến nay dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ ăn gân bắp đùi, chỗ khớp xương hông, bởi vì Người đó đã đánh vào khớp xương hông của Gia-cốp, chỗ gân bắp đùi.

Bản Dịch 1925

1. Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. 2. Khi Gia-cốp thấy các vị nầy, nói rằng: Ấy là trại quân của Đức Chúa Trời! Nên người đặt tên chỗ đó là Ma-ha-na-im.

3. Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, ở trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm; 4. người bèn dặn rằng: Các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau, chúa ta như vầy: Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vầy rằng: Tôi đã ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay; 5. có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái; vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.

6. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ. 7. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng: 8. Nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được.

9. Đoạn, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Đức Chúa Trời của cha Y-sác tôi, tức là Đức Giê-hô-va! Ngài có phán dạy tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi! 10. Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân nầy. 11. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. 12. Vả, Ngài có nói rằng: Quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá.

13. Người ở ban đêm tại đó, lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau, anh mình, 14. là hai trăm dê cái và hai chục dê đực; hai trăm chiên cái và hai chục chiên đực; 15. ba chục lạc đà cái có con đang bú, bốn chục bò cái và mười bò đực; hai chục con lừa cái và mười lừa con. 16. Rồi, giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng: Các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy nầy cách một khoảng đến bầy kia. 17. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vầy: Khi Ê-sau, anh ta, gặp và hỏi ngươi rằng: Ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai? 18. thì hãy thưa rằng: Của Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa; ấy là một lễ gởi dâng cho Ê-sau, chúa tôi; và nầy, chính mình người đang theo sau. 19. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói: Khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó, 20. và nói như vầy: Nầy, Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ nầy dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. 21. Vậy, lễ nầy đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại.

22. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. 23. Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa.

24. Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. 25. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. 26. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. 27. Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp. 28. Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng. 29. Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó. 30. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. 31. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng. 32. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế.

Bản Dịch 2011

'

1 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình của ông. Dọc đường các vị thiên sứ của Ðức Chúa Trời gặp ông. 2 Khi Gia-cốp thấy các vị ấy, ông nói, “Nơi đây là trại của Ðức Chúa Trời!” Nên ông gọi nơi ấy là Ma-ha-na-im.

Gia-cốp Gởi Quà Lấy Lòng Ê-sau

3 Gia-cốp sai các sứ giả đi trước ông, đến gặp Ê-sau trong xứ Sê-i-rơ, thuộc lãnh thổ của Ê-đôm. 4 Ông căn dặn họ, “Anh em hãy nói với Ê-sau chúa của tôi như thế này: Gia-cốp tôi tớ ngài xin thưa, ‘Em đã làm một kiều dân sống ở nhà cậu La-ban và ở đó cho đến nay. 5 Em có được nhiều bò, lừa, các đàn chiên và dê, các tôi trai và tớ gái. Nay em sai người đến trình với anh, rất mong em được ơn trước mặt anh.’”

6 Các sứ giả trở về báo với Gia-cốp, “Chúng tôi đã đến gặp Ê-sau anh của chủ. Ông ấy đang dẫn bốn trăm người đến đón chủ.” 7 Nghe thế Gia-cốp rất sợ và xuống tinh thần. Ông chia đoàn người đi với ông, luôn cả các đàn chiên, dê, bò, lừa, và lạc đà, ra làm hai đội, 8 vì ông nghĩ, “Nếu Ê-sau xông vào tấn công tiêu diệt một đội, thì đội kia sẽ còn cơ hội chạy thoát.”

9 Bấy giờ Gia-cốp cầu nguyện, “Lạy Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham ông nội con, và Ðức Chúa Trời của I-sác cha con. Lạy CHÚA là Ðấng đã phán với con, ‘Hãy trở về quê hương ngươi và về với thân nhân ngươi, rồi Ta sẽ đối xử tốt với ngươi.’ 10 Con không xứng đáng để hưởng mọi tình thương và trọn sự thành tín mà Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Ngài, vì khi con qua Sông Giô-đanh, con chỉ có cây gậy trong tay, mà bây giờ con được hai đội này. 11 Cầu xin Ngài giải cứu con khỏi tay anh con, tức khỏi tay Ê-sau, vì con sợ anh ấy; con sợ anh ấy sẽ đến giết con, và giết luôn các vợ và các con của con. 12 Cầu xin Ngài nhớ lại lời Ngài đã hứa với con rằng, ‘Ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bờ biển, đến nỗi không thể đếm được vì quá nhiều.’”

13 Ông nghỉ đêm tại đó. Ðoạn ông lấy một phần tài sản đang có làm quà cho Ê-sau, 14 gồm hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực, 15 ba mươi lạc đà mẹ có con còn bú và các con của chúng, bốn mươi bò cái và mười bò đực, hai mươi lừa cái và mười lừa đực. 16 Ông trao tất cả các súc vật ấy vào tay các đầy tớ ông, mỗi loài một đàn riêng, và bảo họ, “Hãy dẫn các đàn súc vật của anh em đi trước tôi, và giữ một khoảng cách giữa đàn trước với đàn sau.” 17 Rồi ông căn dặn người đi đầu, “Khi anh Ê-sau tôi gặp anh và hỏi, ‘Anh là người của ai? Anh đi đâu? Ðàn súc vật đi trước là của ai?’ 18 thì anh hãy đáp, ‘Thưa đó là của Gia-cốp tôi tớ ngài. Chúng là tặng phẩm ông ấy bảo tôi mang đến biếu cho chúa tôi là Ê-sau. Còn chính ông ấy thì đang đi ở đàng sau chúng tôi.’” 19 Ông cũng dặn như vậy cho người dẫn đàn thứ hai, rồi đàn thứ ba, và tất cả những người dẫn các đàn súc vật kế tiếp. “Anh em hãy nói như thế với Ê-sau khi anh em gặp ông ấy. 20 Và nhớ nói thêm, ‘Ngoài ra tôi tớ ngài là Gia-cốp đang đi phía sau chúng tôi.’” Vì ông nghĩ, “May ra mình có thể dùng những món quà đi trước mình làm anh ấy nguôi giận, rồi sau đó mình sẽ gặp anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận mình.” 21 Vậy những đàn súc vật làm quà đi trước ông, còn chính ông thì đêm đó vẫn còn ở lại trong trại.

Gia-cốp Vật Lộn với Chúa

22 Trong đêm đó ông thức dậy, đem hai vợ, hai nữ tỳ, và mười một đứa con lội qua Suối Gia-bốc. 23 Ông dẫn họ và đưa họ qua suối; ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối. 24 Nhưng Gia-cốp ở lại bên này suối một mình. Bấy giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. 25 Khi người ấy thấy mình không thắng được Gia-cốp, người ấy đánh vào khớp xương hông của ông, vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi ông vật lộn với người ấy. 26 Người ấy nói, “Hãy để Ta đi, vì trời sắp sáng rồi.”

Nhưng ông đáp, “Tôi sẽ không buông ra để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi.”

27 Người ấy hỏi, “Ngươi tên gì?”

Ông đáp, “Gia-cốp.”

28 Người ấy nói, “Từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là I-sơ-ra-ên, vì ngươi đã vật lộn với Ðức Chúa Trời và với người ta, và ngươi đã thắng.”

29 Bấy giờ Gia-cốp hỏi người ấy, “Xin Ngài cho tôi biết tên Ngài là chi.”

Nhưng người ấy đáp, “Tại sao ngươi hỏi tên Ta?” Rồi người ấy ban phước cho ông tại đó. 30 Gia-cốp gọi chỗ đó là Pê-nu-ên và nói, “Tôi đã thấy Ðức Chúa Trời mặt đối mặt, thế mà tôi còn giữ được mạng.” 31 Khi ánh bình minh tỏa rạng, ông qua khỏi Pê-nu-ên, chân đi khập khiễng, vì bị trặc xương hông. 32 Vì thế người I-sơ-ra-ên không ăn thịt đùi ở chỗ xương hông cho đến ngày nay, bởi vì người ấy đã đánh Gia-cốp ở khớp xương hông, nơi bắp thịt đùi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành