Hãy Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hãy Tin
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh


Lời Việt

Hãy Tin
Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,
Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,
Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay,
Chắc Chúa cứu chuộc ngay.

Tài Liệu Tham Khảo