Hát Ha-lê-lu-gia

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sing Halelujah
  • Lời: Linda Stassen
  • Nhạc: Linda Stassen

Lời Anh

Sing Halelujah
Sing Halelujah to the Lord!
Sing Halelujah to the Lord!
Sing Halelujah!
Sing Halelujah!
Sing Halelujah to the Lord!

Lời Việt

Hát Ha-lê-lu-gia - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Chúa Cha!
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Jêsus!
Cùng nhau hát vang tôn thờ
Cùng nhau hát vang khen ngợi
Hát ha-lê-lu-gia! Ngợi Chúa Cha!

Tài Liệu Tham Khảo