Gió Thánh Linh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Gió Thánh Linh
  • Lời: Tống Thượng Tiết
  • Nhạc: Tống Thượng Tiết

Lời Việt

Gió Thánh Linh
1. Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.
2. Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.

Tài Liệu Tham Khảo