Em-ma-nu-ên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Emmanuel
  • Lời: Bob McGee
  • Nhạc: Bob McGee

Lời Anh

Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel,
His name is called: Emmanuel.
God is with us, re-veal'd in us
His name is called Emmanuel.

Lời Việt

Em-ma-nu-ên - Lời Việt: Thy Hương
Danh Đức Chúa Con: Em-ma-nu-ên,
Là chính Chúa Cha - Ngài ở với ta.
Em-ma-nu-ên: Thánh danh Con Trời,
Là Chúa Chí Cao: ở với dân Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo