Danh Ngài Là Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Name Is Jesus
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

His Name Is Jesus
His name is Jesus, Jesus,
Sad hearts weep no more.
He has healed the bro-ken heart-ed,
Opened wide the prison door,
He is able to deliver evermore.

Lời Việt

Danh Ngài Là Jêsus
Danh Ngài là Jêsus, Jêsus
Nước mắt nay còn đâu.
Ngài an ủi những kẻ vỡ tâm hồn,
Đập tung cửa sắt khóa lao tù,
Chúa Jêsus ban cho tâm hồn sức sống huy hoàng.

Tài Liệu Tham Khảo