Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Will Celebrate
  • Lời: Rita Baloche
  • Nhạc: Rita Baloche

Lời Anh

I Will Celebrate
I will celebrate,
Sing unto the Lord,
Sing to the Lord a new song;
I will celebrate,
Sing unto the Lord,
Sing to the Lord a new song.
With my heart rejoicing within,
With my mind focused on Him;
With my hands raised to the heavens,
All I am, worshiping Him.

Lời Việt

Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô
Lời Việt: Đăng Minh Trí
Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu,
Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương;
Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu,
Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương.
Lòng vui sướng đến trước ngôi Thiên Vương,
Trọn tâm trí hướng lên Ngài thôi;
Lòng tôn kính hiến trên đôi tay này,
Thành tâm cúi dâng Vua Thượng Thiên.

Tài Liệu Tham Khảo