Dâng Lời Tán Dương

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Sing Praises
  • Lời: Terry MacAlmon
  • Nhạc: Terry MacAlmon

Lời Anh

I Sing Praises
1. I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your name, O Lord!
For Your name is great and greatly to be praised.
I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your name, O Lord!
For Your name is great and greatly to be praised.
2. I give glory to Your name, O Lord! Glory to Your name, O Lord!
For Your name is great and greatly to be praised.
I give glory to Your name, O Lord! Glory to Your name, O Lord!
For Your name is great and greatly to be praised.

Lời Việt

Dâng Lời Tán Dương
1. Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha,
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.
Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương,
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.
2. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin,
Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí.
Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân,
Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

Tài Liệu Tham Khảo