Con Đường Xưa Chúa Đã Đi Qua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Via Dolorosa
  • Lời: Billy Sprague & Niles Borop
  • Nhạc: Billy Sprague & Niles Borop
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Via Dolorosa
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day
The soldiers tried to clear that narrow street
But the crowd pressed in to see this Man condemned to die on Calvary
He was bleeding from a beating,
There were stripes upon His back
And He wore a crown of thorns upon His head
And He bore with every step
The scorn of those who cried out for His death
Down the Via Dolorosa called the way of suffering
Like a lamb came the Messiah, Christ the King,
But He chose to walk that road out of His love for you and me.
Down the Via Dolorosa,
All the way to Calvary.
The blood that would cleanse the souls of all men
Made its way through the heart of Jerusalem.


Lời Việt

Con Đường Xưa Chúa Đã Đi Qua
Lời Việt: Vĩnh Phúc
January 15, 2007
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa nơi Jê-ru-sa-lem hôm ấy,
Quân lính dẹp từng đám đông tràn vào lối đi...
Mọi người chen nhau xem rằng ai đã bị kết-án chết trên đồi Gô-gô-tha ...
Ngài im tiếng dù bao vết roi độc không ngừng trên mình Ngài tươm máu ...
Ngài mang mão-miện đầy những gai nhọn càng thấm đau ...
Trọn đường đi nghe bao dèm-chê, tâm-hồn tan-vỡ, Chúa vẫn không lời oán-than ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa đã thành con đường đầy nước mắt,
Mà sao Chúa bằng lòng bước đi trên đường gian-khó ...
Vì yêu-thương chúng-sinh vô-cùng nên Ngài hiến thân cứu người thoát tội ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa, đường dẫn lên nơi Gô-gô-tha ...
Ngài im tiếng dù bao vết roi độc không ngừng trên mình Ngài tươm máu ...
Ngài mang mão-miện đầy những gai nhọn càng thấm đau ...
Trọn đường đi nghe bao dèm-chê, tâm-hồn tan-vỡ, Chúa vẫn không lời oán-than ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa đã thành con đường đầy nước mắt,
Mà sao Chúa bằng lòng bước đi trên đường gian-khó ...
Vì yêu-thương chúng-sinh vô-cùng nên Ngài hiến thân cứu người thoát tội ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa, đường dẫn lên nơi Gô-gô-tha ...
Huyết Ngài làm sạch ta, tội người được tha-thứ,
Ngài bước trên đường gian-khó trong Jê-ru-sa-lem ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa đã thành con đường đầy nước mắt,
Mà sao Chúa bằng lòng bước đi trên đường gian-khó ...
Vì yêu-thương chúng-sinh vô-cùng nên Ngài hiến thân cứu người thoát tội ...
Ðường xưa Vi-a Do-lo-ro-sa, đường dẫn lên nơi Gô-gô-tha ..


Tài Liệu Tham Khảo