Con Đường Hẹp

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Con Đường Hẹp
  • Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh


Con Đường Hẹp
1. Ngài có chương trình tốt đẹp
Cho người chịu bước theo con đường hẹp
Lìa xa gian tà mưu trá
Không vì cuộc sống theo kế ác ma
Thử thách đang mang quyết luôn coi thường
Cùng Chúa vác thập tự không nao sờn
Nhìn xem Giê-xu giữ niềm tin vững không dời
Thắng mọi thử thách trong đời
Chờ ngày gặp Chúa hồi lai
Bước theo chân Chúa


2. Ngài có chương trình tốt đẹp
Cho người chịu bước theo con đường hẹp!
Cùng Ngài sống dù gian khổ
Chiếu rọi ra khắp danh Chúa Giê su
Thú vui phai tàn
Tước danh không màng
Nhìn xem Giê-xu, quyết thờ tôn Chúa suốt đời
Cùng Ngài hưởng phước thượng thiên

Tài Liệu Tham Khảo