Chúa Là Vầng Đá

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Là Vầng Đá
  • Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27; I Cô-rinh-tô 3:11; Thi Thiên 71:3
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson

Lời Việt

Chúa Là Vầng Đá
Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo
Khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy,
Thì nó bị sập, hư hại rất nhiều, bị sập, hư hại rất nhiều.
Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập,
Là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Jêsus Christ.
Vậy, kẻ nào nghe và làm, làm theo lời ta phán đây,
thì giống như một người, một người khôn ngoan,
cất nhà mình trên hòn đá, cất nhà mình trên hòn đá.
Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy,
Song nó chẳng sập đâu, vì đã cất trên hòn đá, vì đã cất trên hòn đá.
Xin Chúa là hòn đá dùng làm chổ ở cho tôi,
hầu tôi được vào đó luôn luôn.
Chúa đã ra lịnh, ra lịnh đặng cứu rỗi tôi,
Kìa Chúa là hòn đá, hòn đá và đồn lũy tôi.
Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập,
Là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đức Chúa Jêsus Christ.

Tài Liệu Tham Khảo