Chúa Kíp Đến

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chúa Kíp Đến
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Chúa Kíp Đến
Chúa kíp đến, tôi mong Ngài!
Lạy Chúa kíp đến lòng tôi.
Chúa kíp đến, đêm ngày cai quản tâm linh này, Ngài ôi!

Tài Liệu Tham Khảo