Chúa Hướng Dẫn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me
  • Tựa đề: Chúa Hướng Dẫn
  • Lời: Ed­ward Hop­per
  • Nhạc: John E. Gould, 1871
  • Tài Liệu:
  • The Sail­or’s Mag­a­zine (1871)
  • The Bap­tist Praise Book (1871).

Lời Anh

Jesus, Savior, Pilot Me
1. Jesus, Savior, pilot me
Over life’s tempestuous sea;
Unknown waves before me roll,
Hiding rock and treacherous shoal.
Chart and compass come from Thee;
Jesus, Savior, pilot me.
2. While th’Apostles’ fragile bark
Struggled with the billows dark,
On the stormy Galilee,
Thou didst walk upon the sea;
And when they beheld Thy form,
Safe they glided through the storm.
3. Though the sea be smooth and bright,
Sparkling with the stars of night,
And my ship’s path be ablaze
With the light of halcyon days,
Still I know my need of Thee;
Jesus, Savior, pilot me.
4. When the darkling heavens frown,
And the wrathful winds come down,
And the fierce waves, tossed on high,
Lash themselves against the sky,
Jesus, Savior, pilot me,
Over life’s tempestuous sea.
5. As a mother stills her child,
Thou canst hush the ocean wild;
Boisterous waves obey Thy will,
When Thou sayest to them, “Be still!”
Wondrous Sovereign of the sea,
Jesus, Savior, pilot me.
6. When at last I near the shore,
And the fearful breakers roar
’Twixt me and the peaceful rest,
Then, while leaning on Thy breast,
May I hear Thee say to me,
“Fear not, I will pilot thee.”


Lời Việt

Chúa Hướng Dẫn
1. Chúa Jê-sus, nguyện dẫn đưa đường
Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong
Trông ghê thay kia ba đào xao
Chung quanh tôi đầy rạng, ghềnh, lao
Chúa ban cho đồ biểu, la bàn
Để hướng dẫn tôi đi bình an.
2. Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền
Giống ái mẫu ru con nằm yên
Cơn phong ba đều phục quyền uy
Khi Jê-sus truyền rằng: “Lặng đi!”
Chúa tể trên đại hải lạ kỳ
Chúa hướng dẫn tôi trọn đường đi.
3. Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi
Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi
Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang
Tôi nương nơi ngực Ngài cầu an
Quyết xin nghe Ngài phán một lời
Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

Tài Liệu Tham Khảo