CHẠM LÒNG CON

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chạm Lòng Con, Chúa Ôi!
  • Lời: Nguyễn Đình Thôn
  • Nhạc: Nguyễn Đình Thôn
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chạm Lòng Con Chúa Ôi!
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con không xa Ngài
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con say mê Ngài
Điệp Khúc:
Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng
Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não
Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa
Xin Thần Linh đến chạm vào tâm con Chúa ôi!
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con luôn tin Ngài
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này
Chạm lòng con để con luôn yêu Ngài

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo