Có Một Dòng Suối

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: There Is A Fountain
  • Lời: William Cowper (1731-1800)
  • Nhạc: Wil­liam Gard­i­ner, 1812
  • Tài Liệu: Con­yer’s Col­lect­ion of Psalms and Hymns, 1772.

Lời Anh

There Is A Fountain
1. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel’s veins;
And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains.
Lose all their guilty stains, lose all their guilty stains;
And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains.
2. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day;
And there have I, though vile as he, washed all my sins away.
Washed all my sins away, washed all my sins away;
And there have I, though vile as he, washed all my sins away.
3. Dear dying Lamb, Thy precious blood shall never lose its power
Till all the ransomed church of God be saved, to sin no more.
Be saved, to sin no more, be saved, to sin no more;
Till all the ransomed church of God be saved, to sin no more.
4. E’er since, by faith, I saw the stream Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme, and shall be till I die.
And shall be till I die, and shall be till I die;
Redeeming love has been my theme, and shall be till I die.
5. Then in a nobler, sweeter song, I’ll sing Thy power to save,
When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
Lies silent in the grave, lies silent in the grave;
When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
6. Lord, I believe Thou hast prepared, unworthy though I be,
For me a blood bought free reward, a golden harp for me!
’Tis strung and tuned for endless years, and formed by power divine,
To sound in God the Father’s ears no other name but Thine.


Lời Việt

Có Một Dòng Suối
Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Người ơi ! đến bên suối huyết tuyệt-vời
Từ trong tim Chúa tuôn rơi …
Tội-nhân đến cùng Cứu-Chúa muôn đời
Nhờ huyết được tha-thứ tội …
Nhờ huyết được tha-thứ tội,
Chúa ban ơn cứu cho người,
Tội-nhân đến cùng Cứu-Chúa muôn đời
Nhờ huyết được tha-thứ tội …
2. Người ăn-cướp xưa thấy suối huyết tuôn,
Thành-tâm tin Chúa yêu-thương …
Còn tôi xấu-xa chất-ngất tâm-hồn
Nhờ huyết được trong-trắng lòng …
Nhờ huyết được trong-trắng lòng
Bởi ơn tha-thứ mênh-mông…
Còn tôi xấu-xa chất-ngất tâm-hồn,
Nhờ huyết được trong-trắng lòng …
3. Vì tôi, thuở xưa Chúa chết huyết rơi,
Ngàn năm ơn cứu không vơi …
Rồi đây Thánh-dân Chúa đón lên trời
Được cứu lòng không nhiễm tội …
Được cứu lòng không nhiễm tội,
Chúa ban ơn cứu tuyệt-vời …
Rồi đây Thánh-dân Chúa đón lên trời
Được cứu lòng không nhiễm tội …
4. Dựa trên đức-tin thấy suối huyết tuôn
Tràn ra trôi hết đau-thương …
Rồi tôi lắng nghe khúc hát tâm-hồn
Vang mãi tận trong đáy lòng …
Vang mãi tận trong đáy lòng
Đến khi công-tác đã xong …
Rồi tôi lắng nghe khúc hát tâm-hồn
Vang đến làn hơi cuối-cùng …


Tài Liệu Tham Khảo

  • Tuyển Tập Thánh Ca Chép Tay của Nhạc sĩ Vĩnh Phúc.
  • Tuyển Tập Thánh Ca của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thanh.
  • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành