Bất Dạ Thành

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: No Night There
  • Lời: John R. Clements, (1899)
  • Nhạc: Hart P. Danks (1834-1903)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

No Night There
1. In the land of fadeless day
Lies the city foursquare;
It shall never pass away,
And there is no night there.
Refrain:
God shall wipe away all tears,
There’s no death, no pain, nor fears,
And they count not time by years,
For there is no night there.
2. All the gates of pearl are made,
In the city foursquare;
All the streets with gold are laid,
And there is no night there.
3. All the gates shall never close
To the city foursquare;
There life’s crystal river flows,
And there is no night there.
4. There they need no sunshine bright,
In that city foursquare;
For the Lamb is all the light,
And there is no night there.

Lời Việt

Bất Dạ Thành
1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối,
Là nơi Chúa lập thiên thành;
Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.
2. Thành cao sang muôn sắc ngời sáng,
Mười hai cửa ngọc huy hoàng;
Đường tinh kim giăng sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.
3. Thành môn kia không lúc nào đóng,
Thành vuông bốn mùa xuân nồng;
Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi,
Thành vinh quý lập trên trời.
4. Thành cao sang muôn thuở ngời chói,
Là nơi chẳng cần mặt trời;
Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi,
Thành vinh quý lập trên trời.

Tài Liệu Tham Khảo