Bài Cầu Nguyện Chung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bài Cầu Nguyện Chung
  • Lời: Kinh Thánh

Lời Việt

Bài Cầu Nguyện Chung
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Danh Cha được tôn thánh,
Nước Chúa Cha mau đến,
Ý muốn Cha được nên, trên đất như miền trời.
Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi.
Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con.
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. A men.

Tài Liệu Tham Khảo