Ơn Yêu Thương Từ Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: What Manner of Love
  • Lời: Patricia Van Tine
  • Nhạc: Patricia Van Tine

Lời Anh

What Manner of Love
Behold, what manner of love the Father has given unto us,
Behold, what manner of love the Father has given unto us,
That we should be called the sons of God,
That we should be called the sons of God.

Lời Việt

Ơn Yêu Thương Từ Cha
Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài,
Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời:
Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài,
Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.

Tài Liệu Tham Khảo