Đi Trong Hân Hoan

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Go Out With Joy
  • Kinh Thánh: Ê-sai 55:12
  • Lời: Joe & Leila Huerta
  • Nhạc:

Lời Anh

Go Out With Joy
Go out with joy and be led forth in peace,
The moun-tains and the hills shall break forth singing.
Go out with joy and be led forth in peace,
The moun-tains and the hills shall break forth singing.
And all the trees of the field shall clap their hands,
The Lord Jehovah shall be praised.
And all the trees of the field shall clap their hands,
The Word of the Lord shall be forever.

Lời Việt

Đi Trong Hân Hoan
Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đi trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca,
Đồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn.
Đồi núi cây rừng vang tiếng ca vỗ tay reo mừng,
Thiên Chúa Vua cao sang danh đại tôn oai linh.
Cây cối trên ngàn cất tiếng reo vỗ tay vui mừng,
Lời Chúa vững an qua muôn muôn đời vinh quang.

Tài Liệu Tham Khảo