Đời Tự Do

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Glory, Hallelujah!
  • Lời: Leland Green
  • Nhạc: Leland Green

Lời Anh

Glory, Hallelujah!
Glory, Hallelujah!
Christ has set me free;
Glory, Hallelujah!
A new life now I see.
My sins are forgiv'n,
I'm now on my way to heav'n
To live eternally.
Glory, Hallelujah!
He's coming soon for me.

Lời Việt

Đời Tự Do - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Đời tự do trong Ngài;
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Một cuộc sống mới từ nay.
Muôn tội, quyền năng Ngài buông tha,
Vui mừng về miền nhà Cha,
Để đời đời sống bên Ngài.
Vinh quang, Ha-lê-lu-gia!
Chúng ta chờ Chúa hồi lai!

Tài Liệu Tham Khảo