Đổi Mới Tâm Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đổi Mới Tâm Tôi
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Đổi Mới Tâm Tôi
Nhờ Chúa đổi mới tâm tôi,
Từ nay trắng trong tuyệt vời;
Xin hiến thân nầy cho Đấng yêu thương,
Quyết vâng thiêng ý mọi đường.

Tài Liệu Tham Khảo