Đến Bên Dòng Sông

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Cause Me to Come
  • Tựa đề: Đến Bên Dòng Sông
  • Lời: Edward R. Miller
  • Nhạc: Edward R. Miller
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Cause Me to Come
1. Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
To Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to live
2. Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to drink
From Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to live
3. Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to live
By Thy river O Lord
Cause me to come
Cause me to drink
Cause me to live

Lời Việt

Đến Bên Dòng Sông
1. Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông
Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông
Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông
Đến nơi dòng sông, nước trong ngọt ngon, thắm tươi hồn linh.
2. Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông
Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông
Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông
Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, thắm tươi hồn linh.
3. Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông
Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông
Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông
Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tẩy thanh đời con.

Tài Liệu Tham Khảo