Khải Huyền: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB66C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi một trong bảy vị thiên sứ có bảy cái bát đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy hình phạt dành cho đại kỹ nữ, là kẻ đang ngồi trên các dòng nước, 2. là kẻ mà các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất đã say sưa vì rượu gian dâm của nó.

3. Sau đó người đưa tôi vào hoang mạc trong tâm linh, và tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ điều, có bảy đầu, mười sừng, và đủ các danh hiệu phạm thượng. 4. Người phụ nữ được trang phục trong màu tím và đỏ điều, trang sức bằng vàng, đá quý, và ngọc trai, tay nàng cầm một chén bằng vàng đầy những ô nhơ và bất khiết thuộc về sự gian dâm của nàng. 5. Có một danh hiệu bí ẩn được viết trên trán của nàng: BA-BY-LÔN VĨ ĐẠI, MẸ CỦA CÁC KỸ NỮ VÀ CỦA NHỮNG Ô NHƠ TRÊN ĐẤT. 6. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu của các thánh đồ và máu của những nhân chứng của Đức Chúa Jesus. Tôi sững sờ vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng.

7. Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng: Tại sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi về bí ẩn của người phụ nữ và của con thú có bảy đầu, mười sừng đã chở nàng. 8. Con thú mà ngươi thấy đã có - bây giờ thì không có - sắp từ vực sâu đi lên, và đang đi đến chỗ hủy diệt. Những cư dân nào trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc đặt nền tảng của vũ trụ, sẽ kinh ngạc khi thấy con thú; bởi vì nó trước đã có, bây giờ không có, nhưng sẽ xuất hiện. 9. Nầy! Tâm trí cần phải khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người phụ nữ ngồi bên trên. 10. Chúng cũng là bảy vị vua: Năm vị đã bị đổ, một vị hiện còn, vị còn lại chưa đến. Khi đến, vị ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn. 11. Con thú trước đã có, bây giờ không có, chính là vị thứ tám; cũng thuộc trong số bảy vị, và đang đi đến chỗ hủy diệt. 12. Mười sừng mà ngươi đã thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong một giờ. 13. Họ đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú.

14. Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, bởi vì Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa; và những người thuộc về Ngài, đã được kêu gọi, được tuyển chọn, và trung thành.

15. Rồi người nói với tôi: Những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi bên trên là các dân tộc, là những đoàn người, là các quốc gia và là các thứ tiếng. 16. Mười sừng mà ngươi đã thấy cùng con thú sẽ ghét kỹ nữ. Chúng sẽ ruồng bỏ nàng, và làm cho lõa lồ; chúng sẽ ăn thịt nàng và thiêu cháy nàng trong lửa. 17. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt ý định của Ngài vào lòng của chúng để chúng thực hiện; và thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.

18. Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại, có vương quyền trên các vua ở trên đất.

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi một trong bảy vị thiên sứ có bảy cái bát đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy hình phạt dành cho đại kỹ nữ, là kẻ đang ngồi trên các dòng nước, là kẻ mà các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất đã say sưa vì rượu gian dâm của nó.

Sau đó người đưa tôi vào hoang mạc trong tâm linh, và tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ điều, có bảy đầu, mười sừng, và đủ các danh hiệu phạm thượng. Người phụ nữ được trang phục trong màu tím và đỏ điều, trang sức bằng vàng, đá quý, và ngọc trai, tay nàng cầm một chén bằng vàng đầy những ô nhơ và bất khiết thuộc về sự gian dâm của nàng. Có một danh hiệu bí ẩn được viết trên trán của nàng: BA-BY-LÔN VĨ ĐẠI, MẸ CỦA CÁC KỸ NỮ VÀ CỦA NHỮNG Ô NHƠ TRÊN ĐẤT. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu của các thánh đồ và máu của những nhân chứng của Đức Chúa Jesus. Tôi sững sờ vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng.

Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng: Tại sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi về bí ẩn của người phụ nữ và của con thú có bảy đầu, mười sừng đã chở nàng. Con thú mà ngươi thấy đã có - bây giờ thì không có - sắp từ vực sâu đi lên, và đang đi đến chỗ hủy diệt. Những cư dân nào trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc đặt nền tảng của vũ trụ, sẽ kinh ngạc khi thấy con thú; bởi vì nó trước đã có, bây giờ không có, nhưng sẽ xuất hiện. Nầy! Tâm trí cần phải khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người phụ nữ ngồi bên trên. Chúng cũng là bảy vị vua: Năm vị đã bị đổ, một vị hiện còn, vị còn lại chưa đến. Khi đến, vị ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn. Con thú trước đã có, bây giờ không có, chính là vị thứ tám; cũng thuộc trong số bảy vị, và đang đi đến chỗ hủy diệt. Mười sừng mà ngươi đã thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong một giờ. Họ đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú.

Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, bởi vì Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa; và những người thuộc về Ngài, đã được kêu gọi, được tuyển chọn, và trung thành.

Rồi người nói với tôi: Những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi bên trên là các dân tộc, là những đoàn người, là các quốc gia và là các thứ tiếng. Mười sừng mà ngươi đã thấy cùng con thú sẽ ghét kỹ nữ. Chúng sẽ ruồng bỏ nàng, và làm cho lõa lồ; chúng sẽ ăn thịt nàng và thiêu cháy nàng trong lửa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt ý định của Ngài vào lòng của chúng để chúng thực hiện; và thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.

Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại, có vương quyền trên các vua ở trên đất.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và rồi một trong bảy vị thiên sứ có bảy cái bát đã đến và nói với tôi rằng: Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy hình phạt dành cho đại kỹ nữ, là kẻ đang ngồi trên các dòng nước, 2. là kẻ mà các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất đã say sưa vì rượu gian dâm của nó.

3. Sau đó người đưa tôi vào hoang mạc trong tâm linh, và tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ điều, có bảy đầu, mười sừng, và đủ các danh hiệu phạm thượng. 4. Người phụ nữ được trang phục trong màu tím và đỏ điều, trang sức bằng vàng, đá quý, và ngọc trai, tay nàng cầm một chén bằng vàng đầy những ô nhơ và bất khiết thuộc về sự gian dâm của nàng. 5. Có một danh hiệu bí ẩn được viết trên trán của nàng: BA-BY-LÔN VĨ ĐẠI, MẸ CỦA CÁC KỸ NỮ VÀ CỦA NHỮNG Ô NHƠ TRÊN ĐẤT. 6. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu của các thánh đồ và máu của những nhân chứng của Đức Chúa Jesus. Tôi sững sờ, vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng.

7. Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng: Tại sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi về bí ẩn của người phụ nữ và của con thú có bảy đầu, mười sừng đã chở nàng. 8. Con thú mà ngươi thấy đã có - bây giờ thì không có - sắp từ vực sâu đi lên, và đi đến chỗ hủy diệt. Những cư dân nào trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc đặt nền tảng của vũ trụ, sẽ kinh ngạc khi thấy con thú; bởi vì nó trước đã có, bây giờ không có, nhưng sẽ xuất hiện. 9. Nầy! Tâm trí cần phải khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người phụ nữ ngồi bên trên. 10. Chúng cũng là bảy vị vua: Năm vị đã bị đổ, một vị hiện còn, vị còn lại chưa đến. Khi đến, vị ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn. 11. Con thú trước đã có, bây giờ không có, chính là vị thứ tám; cũng thuộc trong số bảy vị, và đang đi đến chỗ hủy diệt. 12. Mười sừng mà ngươi đã thấy là mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong một giờ. 13. Họ đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú.

14. Chúng sẽ giao chiến với Chiên Con, và Chiên Con sẽ chiến thắng chúng, bởi vì Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa; và những người thuộc về Ngài, đã được kêu gọi, được tuyển chọn, và trung thành.

15. Rồi người nói với tôi: Những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi bên trên là các dân tộc, những đoàn người, các quốc gia và các thứ tiếng. 16. Mười sừng mà ngươi đã thấy cùng con thú sẽ ghét kỹ nữ. Chúng sẽ ruồng bỏ nàng, và làm cho lõa lồ; chúng sẽ ăn thịt nàng và thiêu cháy nàng trong lửa. 17. Bởi vì Đức Chúa Trời đã đặt ý định của Ngài vào lòng của chúng để chúng thực hiện; và thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. 18. Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại, có vương quyền trên các vua ở trên đất.

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. 2. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó.

3. Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. 4. Người đàn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. 5. Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Đáng Gớm Ghê Trong Thế Gian. 6. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm.

7. Thiên sứ bảo tôi rằng: sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có bảy đầu và mười sừng. 8. Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chốn hư mất; những dân sự trên đất, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. 9. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. 10. Nó cũng là bảy vì vua nữa; năm vì trước đã đổ, một vì hiện có, còn một vì nữa chưa đến; khi vì ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. 11. Chính con thú trước đã có nay không có nữa, là vì vua thứ tám; nó cũng ở trong số bảy, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. 12. Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. 13. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. 14. Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.

15. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 16. Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. 17. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. 18. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian.

Bản Dịch 2011

Con Ðiếm Trứ Danh

1 Bấy giờ một trong bảy vị thiên sứ có bảy bát đến nói với tôi, “Hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi hình phạt dành cho con điếm trứ danh đang ngồi trên các dòng nước. 2 Các vua trên đất đã phạm tội gian dâm với nó, và dân cư trên đất đã bị say vì rượu gian dâm của nó.”

3 Thế là vị thiên sứ ấy đem tôi đi trong Ðức Thánh Linh vào một đồng hoang; tại đó tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một Con Thú màu đỏ đầy những danh hiệu phạm thượng, và nó có bảy đầu và mười sừng. 4 Người đàn bà đó mặc y phục bằng vải tím và vải tía, đeo trên mình nữ trang bằng vàng, bửu ngọc, và trân châu; trong tay bà ấy có một chén bằng vàng chứa đầy những gớm ghiếc và ô uế của sự dâm loạn của bà, 5 và trên trán bà ấy có ghi một danh hiệu bí ẩn,

“Ba-by-lôn vĩ đại,

Mẹ của các điếm đĩ và của những gớm ghiếc trên đất.”

6 Tôi thấy người đàn bà đó uống máu các thánh đồ và máu các nhân chứng của Ðức Chúa Jesus. Khi tôi thấy bà ấy, tôi lấy làm kinh ngạc vô cùng!

7 Bấy giờ vị thiên sứ nói với tôi, “Tại sao ngươi kinh ngạc như thế? Ta sẽ nói cho ngươi biết sự bí mật về người đàn bà này và Con Thú có bảy đầu và mười sừng chở người đàn bà ấy. 8 Con Thú mà ngươi thấy đã có, bây giờ không còn; nó sắp từ vực thẳm đi lên, để đi vào sự hủy diệt. Những người sống trên đất, nhưng không có tên ghi trong sách sự sống từ khi đặt nền vũ trụ, sẽ lấy làm kinh ngạc khi thấy Con Thú đã có, bây giờ không còn, và sẽ tái xuất hiện.

9 Ðiều này đòi hỏi một tâm trí khôn ngoan. Bảy đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà đang ngồi trên. 10 Ðó cũng là bảy vua; năm vua đã sụp đổ, một vua còn trị vì, vua kia thì chưa đến. Khi vua ấy đến, vua ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn. 11 Con Thú vốn đã có mà bây giờ không còn là vua thứ tám; nó vốn là một trong bảy vua, và nó đi vào sự hủy diệt. 12 Còn mười sừng ngươi thấy là mười vua chưa nắm vương quyền, nhưng họ sẽ nhận quyền làm vua trong một giờ với Con Thú. 13 Các vua ấy có đồng một mục đích là trao hết quyền lực và quyền hành của họ cho Con Thú.

14 Họ sẽ đánh nhau với Chiên Con, nhưng Chiên Con sẽ đánh bại họ, vì Ngài là Chúa của các chúa và Vua của các vua, và những người theo Ngài là những người được kêu gọi, được lựa chọn, và trung thành.”

15 Vị thiên sứ ấy lại nói với tôi, “Những dòng nước ngươi thấy nơi con điếm đang ngồi đó là những dân tộc, những tổ chức đông người, những quốc gia, và những ngôn ngữ. 16 Còn mười sừng ngươi thấy, và Con Thú, chúng sẽ ghét con điếm. Chúng sẽ làm cho nó bị ruồng bỏ và lõa lồ, rồi chúng sẽ ăn thịt nó và đốt nó trong lửa. 17 Vì Ðức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng sứ mạng phải hoàn tất quyết định của Ngài, bằng cách đồng lòng trao vương quyền của chúng cho Con Thú cho đến khi những lời Ðức Chúa Trời được ứng nghiệm. 18 Người đàn bà ngươi thấy là thành vĩ đại, nắm quyền thống trị các vua trên đất.”

Tài Liệu