Phi-lê-môn: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB57C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời chào đầu thư

1. Phao-lô, người tù của Đấng Christ Jesus, và Ti-mô-thê, anh em của chúng tôi, gửi đến Phi-lê-môn, người rất yêu dấu và là bạn đồng lao của chúng tôi, 2. cùng Áp-bi, chị em của chúng tôi, và A-chíp, chiến hữu của chúng tôi, và Hội Thánh tại nhà anh.

3. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ban ân điển và bình an cho anh chị em.

Phẩm chất của Phi-lê-môn

4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi, luôn nhắc đến anh trong lời cầu nguyện của mình 5. vì đã được nghe về đức tin của anh dành cho Chúa, là Đức Chúa Jesus; cùng lòng yêu thương của anh dành cho tất cả các thánh đồ; 6. nhờ đó mối tương giao trong đức tin của anh có thể trở thành hữu hiệu qua việc nhận biết mọi điều tốt đẹp trong chúng ta là dành cho Đấng Christ.

7. Anh ơi! Tình yêu của anh thật sự đã đem lại niềm vui và niềm an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới.

Nài xin cho Ô-nê-sim

8. Vì vậy, dù trong Ðấng Christ tôi có thể mạnh dạn truyền cho anh làm một việc phù hợp 9. với tình yêu thương, nhưng tôi thà xin anh thì hơn – vì một con người như Phao-lô, bây giờ đã già, và hơn nữa, chỉ là một người tù của Đấng Christ Jesus.

10. Tôi nài xin anh cho con tôi, là đứa con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích: Ô-nê-sim 11. đã có lần, vô dụng cho anh, nhưng bây giờ ích lợi cho cả anh và tôi; 12. con người mà tôi gởi về cho anh – người đó chính là tấm lòng của tôi - 13. là người mà tôi muốn giữ lại với tôi, để thay anh chăm sóc tôi trong lúc tôi bị xiềng xích vì Phúc Âm; 14. nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc tốt lành anh làm, không vì ép buộc mà do tự nguyện.

15. Thật vậy, có lẽ vì điều nầy mà Ô-nê-sim đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người mãi mãi; 16. lúc này không phải như là một nô lệ, nhưng hơn nô lệ, là một anh em yêu dấu; rất đặc biệt với tôi, cho nên đối với anh lại càng hơn - cả trong thân xác và trong Chúa.

17. Vì vậy, nếu anh vẫn xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người như chính tôi. 18. Nếu người có làm thiệt hại anh, hoặc mắc nợ điều gì, xin anh cứ tính cho tôi. 19. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy, tôi sẽ hoàn trả cho anh - còn chuyện anh nợ tôi cả cuộc đời thì chưa nhắc đến.

20. Vâng, thưa anh! Xin cho tôi có được niềm vui nầy trong Chúa và hãy làm tươi mới tấm lòng tôi trong Đấng Christ. 21. Tôi viết cho anh với niềm tin anh sẽ làm theo, và biết rằng anh sẽ làm vượt quá điều tôi thỉnh cầu.

Lời chào cuối thư

22. Nhân thể, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ; thật vậy, tôi hy vọng qua những lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trả về với anh chị em.

23. Ê-pháp-ra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Jesus, gởi lời chào anh chị em; 24. Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, những bạn đồng lao của tôi, cũng vậy.

25. Cầu xin ân điển của Chúa, là Đức Chúa Jesus Christ, ở với tâm linh anh chị em. A-men!

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Jêsus Christ, và Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gởi cho Phi-lê-môn, là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta, 2. cùng cho Áp-bi và người chị em, A-chíp, là bạn cùng đánh trận, lại cho Hội thánh nhóm họp trong nhà anh: 3. nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 5. vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa Jêsus và cùng các thánh đồ. 6. Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta. 7. Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi.

8. Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi có quyền truyền dạy anh việc nên làm, 9. song vì lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại vì Đức Chúa Jêsus Christ chịu tù nữa, 10. tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim, mà nài xin anh; 11. ngày trước người không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, và cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh, 12. người như lòng dạ tôi vậy. 13. Tôi vốn muốn cầm người ở lại cùng tôi, đặng thế cho anh mà giúp việc tôi trong cơn vì Tin Lành chịu xiềng xích. 14. Nhưng tôi không muốn làm điều gì mà chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn là bởi lòng thành. 15. Vả, có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, 16. không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa.

17. Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 18. Nhược bằng người có làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 19. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. 20. Phải, hỡi anh em, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. 21. Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. 22. Nhân thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cùng anh em.

23. Ê-pháp-ra, là bạn đồng tù trong Đức Chúa Jêsus Christ với tôi, có lời thăm anh, 24. Mác, A-ri-tạc, Đê-ma và Lu-ca, cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. 25. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu

1 Phao-lô, một tù nhân của Ðức Chúa Jesus Christ, và Ti-mô-thê anh em chúng ta, kính gởi Phi-lê-môn anh em yêu dấu và bạn đồng lao của chúng tôi, 2 đồng kính gởi Áp-phi chị em của chúng tôi, Ạc-khíp-pu chiến hữu của chúng tôi, và hội thánh nhóm ở nhà anh. 3 Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa, Ðức Chúa Jesus Christ, đến với anh chị em.

Ðức Tin và Tình Thương

4 Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh trong khi cầu nguyện, 5 bởi vì tôi đã nghe về đức tin của anh nơi Ðức Chúa Jesus và tình thương của anh đối với tất cả thánh đồ. 6 Nguyện sự hiệp thông trong đức tin của anh được hiệu quả, để mọi người biết rằng mọi điều tốt đẹp trong chúng ta đều hướng về Ðấng Christ. 7 Thật vậy tình thương của anh đã làm cho tôi rất vui mừng và cảm kích, bởi vì thưa anh, anh đã làm phấn khởi lòng các thánh đồ.

Xin cho Ô-nê-sim

8 Vì lẽ đó dù trong Ðấng Christ, tôi có thể mạnh dạn yêu cầu anh làm một việc chính đáng, 9 nhưng tôi thà nài xin anh trên căn bản của tình yêu thì hơn –một người như tôi, Phao-lô, một người già, và bây giờ cũng là một tù nhân vì Ðức Chúa Jesus Christ– 10 Tôi nài xin anh cho Ô-nê-sim, con tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong xiềng xích. 11 Trước kia nó thật vô dụng đối với anh, nhưng bây giờ nó hữu ích cho cả anh và tôi. 12 Tôi gởi nó về lại với anh, như gởi theo lòng dạ của tôi vậy. 13 Tôi thật muốn giữ nó lại với tôi, để nó thay anh giúp tôi trong lúc tôi bị xiềng xích vì Tin Mừng, 14 nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc nghĩa của anh không phải vì miễn cưỡng, mà là tự nguyện. 15 Có lẽ vì cớ ấy mà nó phải tạm xa cách anh ít lâu, để anh sẽ có nó lại mãi mãi, 16 không phải như một tên nô lệ nữa, nhưng hơn một tên nô lệ, một anh em yêu dấu, đặc biệt là với tôi, huống chi là với anh, cả phần xác lẫn phần trong Chúa.

17 Vậy nếu anh còn xem tôi là bạn đồng lao, xin anh đón nhận nó như thể đón nhận tôi. 18 Nếu nó đã làm thiệt hại anh điều gì hoặc mắc nợ anh bao nhiêu, xin anh tính cho tôi. 19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, tôi sẽ trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi cả cuộc đời của anh, tôi chưa bàn tới. 20 Phải, thưa anh, mong anh cho tôi được món lợi này trong Chúa; xin làm phấn khởi lòng tôi trong Ðấng Christ.

21 Tôi viết thư này với niềm tin quả quyết rằng anh sẽ làm theo, và tôi biết anh sẽ làm hơn điều tôi xin.

22 Còn điều này nữa: xin anh chuẩn bị cho tôi một phòng, vì tôi tin rằng nhờ lời cầu nguyện của anh chị em, tôi sẽ được trả tự do để về với anh chị em.

Lời Chào Cuối Thư

23 Ê-pháp-ra, bạn đồng tù với tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ, gởi lời thăm anh. 24 Mác, A-ri-tạc, Ðê-ma, và Lu-ca, các bạn đồng lao của tôi, cũng vậy.

25 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ ở với tâm linh anh chị em. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành