Lu-ca: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB42C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus giáng sinh

1. Lúc này cũng là lúc Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh thống kê tất cả những người ở trong xứ. 2. Đây là cuộc thống kê đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm tổng đốc tại Sy-ri. 3. Mọi người đều phải trở về thành của mình để được thống kê.

4. Bởi vì Giô-sép thuộc dòng dõi và gia tộc của Đa-vít, cho nên đã từ thành Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê 5. để đăng ký, cùng với Ma-ri, là người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6. Khi họ đang ở tại đó thì ngày sinh của nàng đã đến. 7. Nàng sinh con trai đầu lòng của mình, lấy khăn bọc lại, rồi đặt Ngài nằm trong máng cỏ, bởi vì quán trọ không có chỗ cho họ.

8. Cũng trong miền đó, có những người chăn chiên đang ở ngoài đồng canh giữ bầy súc vật của họ trong đêm. 9. Một thiên sứ của Chúa đã hiện ra cùng họ, vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. 10. Thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ! Vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, là một niềm vui tuyệt vời cho tất cả nhân loại. 11. Bởi vì hôm nay tại thành Đa-vít, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra - Ngài là Đấng Christ, là Chúa của các ngươi. 12. Đây là dấu hiệu cho các ngươi: Các ngươi sẽ gặp một em bé được bọc trong khăn, đang nằm trong máng cỏ.”

13. Thình lình, có rất nhiều thiên binh hiện đến với vị thiên sứ, họ tôn ngợi Đức Chúa Trời rằng: 14. “Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời trong nơi chí cao, và bình an ở giữa những người đẹp lòng Ngài trên đất.”

15. Sau khi các thiên sứ đã rời khỏi họ lên trời, những người chăn chiên đã nói với nhau: “Thật vậy, chúng ta hãy đến tận Bết-lê-hem để xem việc vừa xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta biết.” 16. Và rồi họ vội vã đi; họ tìm được cả Ma-ri và Giô-sép, và thấy một em bé đang nằm trong máng cỏ. 17. Thấy như vậy, họ liền thuật lại những lời đã nói cho họ về Hài Nhi. 18. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về chuyện những người chăn chiên kể cho họ. 19. Nhưng Ma-ri thì lưu giữ tất cả những điều đó và suy ngẫm trong lòng của mình. 20. Những người chăn chiên đã trở về, tôn vinh và tôn ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những điều họ đã nghe và thấy, như lời đã được báo cho họ.

21. Khi tám ngày đã được trọn, họ làm lễ cắt bì cho Ngài, rồi đặt tên của Ngài là Jesus, tức là tên mà thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được hoài thai trong lòng mẹ.

Chúa được dâng tại Đền Thờ

22. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa 23. như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được kể là thánh cho Chúa”, 24. và dâng một lễ vật, theo như luật pháp của Chúa đã truyền là một cặp chim câu gáy hoặc hai chim bồ câu con.

Bài ca của Si-mê-ôn

25. Có một người tại Giê-ru-sa-lem, tên là Si-mê-ôn. Đây là một người công chính và tin kính, đang trông đợi sự an ủi của Y-sơ-ra-ên. Đức Thánh Linh ngự trên ông. 26. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27. Được Thánh Linh cảm thúc, ông đã vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem Hài Nhi Jesus đến để thực hiện những thủ tục theo luật pháp cho Ngài. 28. Sau đó, ông đã bồng Ngài trong tay và chúc tụng Đức Chúa Trời rằng:

29. “Lạy Chúa! Theo như lời của Ngài, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ của Ngài ra đi trong sự bình an; 30. bởi vì mắt của con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, 31. mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt tất cả các dân tộc, 32. là ánh sáng khải thị cho các dân ngoại, và là vinh quang cho dân của Ngài là Y-sơ-ra-ên.”

33. Cha mẹ của Ngài ngạc nhiên về những lời đã được nói về Ngài. 34. Si-mê-ôn chúc phước cho họ, và nói với Ma-ri, mẹ của Ngài rằng: “Kìa, em bé nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên sa xuống hoặc trỗi lên, và là một dấu hiệu bị đả kích. 35. Còn cô, một thanh gươm sẽ xuyên thấu tâm hồn của cô, để tư tưởng trong lòng của nhiều người được bày tỏ.”

Lời tiên tri của An-ne

36. Cũng có An-ne, một nữ tiên tri, là con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, bà đã rất lớn tuổi. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37. và ở góa đến nay khoảng tám mươi bốn năm. Bà không rời khỏi đền thờ, kiêng ăn và cầu nguyện, đêm ngày phục vụ Chúa. 38. Vào giờ đó, bà đã đến, tôn ngợi Đức Chúa Trời, rồi nói về Ngài cho tất cả những người đang trông đợi sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Trở về Na-xa-rét

39. Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, họ trở về Ga-li-lê, đến thị trấn của họ là Na-xa-rét. 40. Hài Nhi tiếp tục phát triển và trở nên mạnh mẽ, đầy dẫy sự khôn ngoan; và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ

41. Mỗi năm cha mẹ Ngài đến Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua. 42. Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đã đi lên để dự lễ theo tục lệ. 43. Khi các ngày lễ đã qua rồi, lúc họ trở về, cậu bé Jesus vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem nhưng cha mẹ của Ngài không biết. 44. Họ nghĩ rằng Ngài vẫn hiện diện trong đoàn người cùng đi với họ, cho nên sau một ngày đường họ mới bắt đầu tìm kiếm Ngài trong số những bà con và những người quen biết. 45. Khi không thấy Ngài, họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Ngài. 46. Sau ba ngày, họ gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các giáo sư, vừa nghe họ và vừa hỏi họ. 47. Tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối thoại của Ngài.

48. Thấy Ngài, họ kinh ngạc, và mẹ của Ngài nói với Ngài: “Con ơi! Tại sao con làm cho cha mẹ như vậy? Kìa, cha của con và mẹ đã lo lắng tìm kiếm con!” 49. Ngài nói với họ: “Tại sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha của con hay sao?”

50. Tuy nhiên họ không hiểu lời Ngài nói với họ. 51. Ngài đã đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và phục tùng họ. Mẹ của Ngài lưu giữ tất cả những điều này trong lòng của bà.

52. Đức Chúa Jesus tiếp tục gia tăng trong sự khôn ngoan, trong vóc dáng, trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus giáng sinh

Lúc này cũng là lúc Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh thống kê tất cả những người ở trong xứ. Đây là cuộc thống kê đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm tổng đốc tại Sy-ri. Mọi người đều phải trở về thành của mình để được thống kê.

Bởi vì Giô-sép thuộc dòng dõi và gia tộc của Đa-vít, cho nên đã từ thành Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê để đăng ký, cùng với Ma-ri, là người đã đính hôn với mình, đang có thai. Khi họ đang ở tại đó thì ngày sinh của nàng đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng của mình, lấy khăn bọc lại, rồi đặt Ngài nằm trong máng cỏ, bởi vì quán trọ không có chỗ cho họ.

Cũng trong miền đó, có những người chăn chiên đang ở ngoài đồng canh giữ bầy súc vật của họ trong đêm. Một thiên sứ của Chúa đã hiện ra cùng họ, vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ! Vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, là một niềm vui tuyệt vời cho tất cả nhân loại. Bởi vì hôm nay tại thành Đa-vít, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra - Ngài là Đấng Christ, là Chúa của các ngươi. Đây là dấu hiệu cho các ngươi: Các ngươi sẽ gặp một em bé được bọc trong khăn, đang nằm trong máng cỏ.”

Thình lình, có rất nhiều thiên binh hiện đến với vị thiên sứ, họ tôn ngợi Đức Chúa Trời rằng: “Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời trong nơi chí cao, và bình an ở giữa những người đẹp lòng Ngài trên đất.”

Sau khi các thiên sứ đã rời khỏi họ lên trời, những người chăn chiên đã nói với nhau: “Thật vậy, chúng ta hãy đến tận Bết-lê-hem để xem việc vừa xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta biết.” Và rồi họ vội vã đi; họ tìm được cả Ma-ri và Giô-sép, và thấy một em bé đang nằm trong máng cỏ. Thấy như vậy, họ liền thuật lại những lời đã nói cho họ về Hài Nhi. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về chuyện những người chăn chiên kể cho họ. Nhưng Ma-ri thì lưu giữ tất cả những điều đó và suy ngẫm trong lòng của mình. Những người chăn chiên đã trở về, tôn vinh và tôn ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những điều họ đã nghe và thấy, như lời đã được báo cho họ.

Khi tám ngày đã được trọn, họ làm lễ cắt bì cho Ngài, rồi đặt tên của Ngài là Jesus, tức là tên mà thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được hoài thai trong lòng mẹ.

Chúa được dâng tại Đền Thờ

Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được kể là thánh cho Chúa”, và dâng một lễ vật, theo như luật pháp của Chúa đã truyền là một cặp chim câu gáy hoặc hai chim bồ câu con.

Bài ca của Si-mê-ôn

Có một người tại Giê-ru-sa-lem, tên là Si-mê-ôn. Đây là một người công chính và tin kính, đang trông đợi sự an ủi của Y-sơ-ra-ên. Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông đã vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem Hài Nhi Jesus đến để thực hiện những thủ tục theo luật pháp cho Ngài. Sau đó, ông đã bồng Ngài trong tay và chúc tụng Đức Chúa Trời rằng:

“Lạy Chúa! Theo như lời của Ngài, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ của Ngài ra đi trong sự bình an; bởi vì mắt của con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt tất cả các dân tộc, là ánh sáng khải thị cho các dân ngoại, và là vinh quang cho dân của Ngài là Y-sơ-ra-ên.”

Cha mẹ của Ngài ngạc nhiên về những lời đã được nói về Ngài. Si-mê-ôn chúc phước cho họ, và nói với Ma-ri, mẹ của Ngài rằng: “Kìa, em bé nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên sa xuống hoặc trỗi lên, và là một dấu hiệu bị đả kích. Còn cô, một thanh gươm sẽ xuyên thấu tâm hồn của cô, để tư tưởng trong lòng của nhiều người được bày tỏ.”

Lời tiên tri của An-ne

Cũng có An-ne, một nữ tiên tri, là con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, bà đã rất lớn tuổi. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, và ở góa đến nay khoảng tám mươi bốn năm. Bà không rời khỏi đền thờ, kiêng ăn và cầu nguyện, đêm ngày phục vụ Chúa. Vào giờ đó, bà đã đến, tôn ngợi Đức Chúa Trời, rồi nói về Ngài cho tất cả những người đang trông đợi sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Trở về Na-xa-rét

Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, họ trở về Ga-li-lê, đến thị trấn của họ là Na-xa-rét. Hài Nhi tiếp tục phát triển và trở nên mạnh mẽ, đầy dẫy sự khôn ngoan; và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ

Mỗi năm cha mẹ Ngài đến Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua. Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đã đi lên để dự lễ theo tục lệ. Khi các ngày lễ đã qua rồi, lúc họ trở về, cậu bé Jesus vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem nhưng cha mẹ của Ngài không biết. Họ nghĩ rằng Ngài vẫn hiện diện trong đoàn người cùng đi với họ, cho nên sau một ngày đường họ mới bắt đầu tìm kiếm Ngài trong số những bà con và những người quen biết. Khi không thấy Ngài, họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Ngài. Sau ba ngày, họ gặp Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các giáo sư, vừa nghe họ và vừa hỏi họ. Tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối thoại của Ngài.

Thấy Ngài, họ kinh ngạc, và mẹ của Ngài nói với Ngài: “Con ơi! Tại sao con làm cho cha mẹ như vậy? Kìa, cha của con và mẹ đã lo lắng tìm kiếm con!”

Ngài nói với họ: “Tại sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha của con hay sao?”

Tuy nhiên họ không hiểu lời Ngài nói với họ. Ngài đã đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và phục tùng họ. Mẹ của Ngài lưu giữ tất cả những điều này trong lòng của bà.

Đức Chúa Jesus tiếp tục gia tăng trong sự khôn ngoan, trong vóc dáng, trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus giáng sinh

1. Lúc này cũng là lúc Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh thống kê tất cả những người ở trong xứ. 2. Đây là cuộc thống kê đầu tiên được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm tổng đốc tại Sy-ri. 3. Mọi người đều phải trở về thành của mình để được thống kê.

4. Bởi vì Giô-sép thuộc dòng dõi và gia tộc của Đa-vít, cho nên đã từ thành Na-xa-rét, thuộc Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê 5. để đăng ký, cùng với Ma-ri, là người đã đính hôn với mình, đang có thai. 6. Khi họ đang ở tại đó, thì ngày sinh của nàng đã đến. 7. Nàng sinh con trai đầu lòng của mình, lấy khăn bọc lại, rồi đặt Ngài nằm trong máng cỏ, bởi vì quán trọ không có chỗ cho họ.

8. Cũng trong miền đó, có những người chăn chiên đang ở ngoài đồng, canh giữ bầy súc vật của họ trong đêm. 9. Một thiên sứ của Chúa đã hiện ra cùng họ, vinh quang của Chúa chói lòa chung quanh họ, nên họ rất sợ hãi. 10. Thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ! Vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, là một niềm vui tuyệt vời cho tất cả nhân loại. 11. Bởi vì hôm nay tại thành Đa-vít, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra - Ngài là Đấng Christ, là Chúa của các ngươi. 12. Đây là dấu hiệu cho các ngươi: Các ngươi sẽ gặp một em bé được bọc trong khăn, và đang nằm trong máng cỏ.”

13. Thình lình, có rất nhiều thiên binh hiện đến với vị thiên sứ, họ tôn ngợi Đức Chúa Trời rằng: 14. “Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời trong nơi chí cao, và bình an ở giữa những người đẹp lòng Ngài trên đất.”

15. Sau khi các thiên sứ đã rời khỏi họ lên trời, những người chăn chiên đã nói với nhau: “Thật vậy, chúng ta hãy đến tận Bết-lê-hem, để xem việc vừa xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta biết.” 16. Và rồi họ vội vã đi, tìm được cả Ma-ri và Giô-sép, và thấy một em bé đang nằm trong máng cỏ. 17. Thấy như vậy, họ liền thuật lại những lời đã nói cho họ về Hài Nhi. 18. Tất cả những người nghe đều kinh ngạc về chuyện những người chăn chiên kể cho họ. 19. Nhưng Ma-ri thì lưu giữ tất cả những điều đó, và suy ngẫm trong lòng của mình. 20. Những người chăn chiên đã trở về, tôn vinh và tôn ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những điều họ đã nghe và thấy, như lời đã được báo cho họ.

21. Khi tám ngày đã được trọn, họ làm lễ cắt bì cho Ngài, và đặt tên của Ngài là Jesus, tức là tên mà thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được hoài thai trong lòng mẹ.

Chúa được dâng tại Đền Thờ

22. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã hoàn tất, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem, để dâng cho Chúa 23. như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được kể là thánh cho Chúa”, 24. và dâng một lễ vật, theo như luật pháp của Chúa đã truyền, là một cặp chim câu gáy hoặc hai chim bồ câu con.

Bài ca của Si-mê-ôn

25. Nầy, có một người tại Giê-ru-sa-lem, tên là Si-mê-ôn - đây là một người công chính và tin kính, đang trông đợi sự an ủi của Y-sơ-ra-ên - và Đức Thánh Linh ngự trên ông. 26. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho ông biết rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27. Được Thánh Linh cảm thúc, ông đã vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem Hài Nhi Jesus đến để thực hiện những thủ tục theo luật pháp cho Ngài. 28. Sau đó, ông đã bồng Ngài trong tay và chúc tụng Đức Chúa Trời rằng:

29. “Lạy Chúa! Theo như lời của Ngài, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ của Ngài ra đi trong sự bình an; 30. bởi vì mắt của con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, 31. mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt tất cả các dân tộc, 32. là ánh sáng khải thị cho những dân ngoại, và là vinh quang cho dân của Ngài là Y-sơ-ra-ên.”

33. Cha mẹ của Ngài ngạc nhiên về những lời đã được nói về Ngài. 34. Si-mê-ôn chúc phước cho họ, và nói với Ma-ri, mẹ của Ngài rằng: “Kìa, em bé nầy đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên sa xuống hoặc trỗi lên, và là một dấu hiệu bị đả kích. 35. Còn cô, một thanh gươm sẽ xuyên thấu tâm hồn của cô, để tư tưởng trong lòng của nhiều người được bày tỏ.”

Lời tiên tri của An-ne

36. Cũng có An-ne, một nữ tiên tri, là con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, bà đã rất lớn tuổi. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37. và ở góa, đến nay khoảng tám mươi bốn năm. Bà không rời khỏi đền thờ, kiêng ăn và cầu nguyện, đêm ngày phục vụ Chúa. 38. Vào giờ đó, bà đã đến, tôn ngợi Đức Chúa Trời, rồi nói về Ngài cho tất cả những người đang trông đợi sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Trở về Na-xa-rét

39. Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, họ trở về Ga-li-lê, đến thị trấn của họ là Na-xa-rét. 40. Hài Nhi tiếp tục phát triển và trở nên mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

Thiếu niên Jesus tại Đền Thờ

41. Mỗi năm cha mẹ Ngài đến Giê-ru-sa-lem vào lễ Vượt Qua. 42. Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đã đi lên để dự lễ theo tục lệ. 43. Khi các ngày lễ đã qua rồi, lúc họ trở về, cậu bé Jesus vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem, nhưng cha mẹ của Ngài không biết. 44. Họ nghĩ rằng Ngài vẫn hiện diện trong đoàn người cùng đi với họ, nên sau một ngày đường, họ mới bắt đầu tìm kiếm Ngài trong số những bà con và những người quen biết. 45. Khi không thấy Ngài, họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Ngài. 46. Sau ba ngày, họ gặp Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư, vừa nghe họ và vừa hỏi họ. 47. Tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối thoại của Ngài. 48. Thấy Ngài, họ kinh ngạc, và mẹ của Ngài nói với Ngài: “Con ơi! Tại sao con làm cho cha mẹ như vậy? Kìa, cha của con và mẹ đã lo lắng tìm kiếm con!” 49. Ngài nói với họ: “Tại sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải ở trong nhà Cha của con hay sao?” 50. Tuy nhiên họ không hiểu lời Ngài nói với họ.

51. Ngài đã đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và phục tùng họ. Mẹ của Ngài lưu giữ tất cả những điều này trong lòng của bà.

52. Đức Chúa Jesus tiếp tục gia tăng trong sự khôn ngoan, trong vóc dáng, trong sự đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Bản Dịch 1925

1. Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. 2. Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri. 3. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. 4. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga- li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, 5. để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đang có thai. 6. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. 7. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. 8. Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. 10. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11. ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. 12. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. 13. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

14. Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!

15. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. 16. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. 17. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. 18. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. 19. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. 20. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.

21. Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ.

22. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, 23. như đã chép trong luật pháp Chúa rằng: Hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, 24. lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bò câu con, như luật pháp Chúa đã truyền.

25. Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si- mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. 26. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27. Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28. thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:

29. Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; 30. Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31. Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 32. Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài. 33. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. 34. Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; 35. còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.

36. Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm; 37. rồi thì ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. 38. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.

39. Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. 40. Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.

41. Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. 42. Khi Ngài lên mười hai tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê- ru-sa-lem. 43. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ không hay chi hết. 44. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày, rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết; 45. nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. 47. Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. 48. Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. 49. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? 50. Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. 51. Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng.

52. Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh

(Mat 1:18-25)

1 Lúc ấy Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. 2 Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. 3 Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch.

4 Vì thế Giô-sép, đang ở Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, cũng phải trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của Vua Ða-vít, 5 để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ry, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

6 Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ry sinh con đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng

8 Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9 Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa chói lòa quanh họ; họ rất sợ hãi. 10 Thiên sứ phán, “Ðừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng, tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân: 11 Hôm nay trong Thành Ða-vít, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. 12 Ðây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài: các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

13 Thình lình muôn vàn thiên binh hiện ra, hiệp cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng,

14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người được ơn.” [5: ctd: Nguyện vinh hiển thuộc về Ðức Chúa Trời trong cõi trời chí cao,Nguyện bình an đến với những người được Ngài ban ơn dưới trần thế.]

15 Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau, “Nào, chúng ta hãy vào Thành Bết-lê-hem để xem việc mới xảy ra, mà Chúa đã cho chúng ta hay.” 16 Thế là họ vội vã lên đường và tìm được Ma-ry với Giô-sép và một Hài Nhi nằm trong máng cỏ. 17 Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được báo về Hài Nhi. 18 Nghe những người chăn chiên nói thế, mọi người đều lấy làm lạ. 19 Nhưng Ma-ry ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

20 Những người chăn chiên trở về, làm vinh hiển và ca tụng Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy đúng y như họ đã được báo tin.

Cắt Bì và Ðặt Tên Cho Hài Nhi

21 Khi tám ngày đã mãn, người ta cắt bì cho Ngài và đặt tên Ngài là Jesus, tức tên thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được thụ thai trong lòng mẹ.

Dâng Hài Nhi

22 Khi những ngày dành cho kỳ tinh sạch theo Luật Pháp Môi-se đã mãn, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng lên Chúa, 23 theo như đã chép trong Luật Pháp của Chúa rằng,

“Mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.”

24 Họ cũng dâng một của lễ, theo như đã định trong Luật Pháp của Chúa,

“Một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con.”

Si-mê-ôn Ca Tụng Chúa

25 Lúc ấy ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành; ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân I-sơ-ra-ên, và Ðức Thánh Linh ngự trên ông. 26 Ông đã được Ðức Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy Ðấng Christ do Chúa sai đến. 27 Theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ, nhằm lúc cha mẹ của Hài Nhi Jesus đem Ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như Luật Pháp quy định. 28 Ông bồng Hài Nhi trên tay và ca tụng Ðức Chúa Trời rằng,

29 “Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an, theo như lời Ngài đã phán,

30 Bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài,

31 Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân.

32 Con Trẻ này là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại,

Và là vinh hiển của I-sơ-ra-ên dân Ngài.”

33 Cha mẹ của Ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về Ngài. 34 Si-mê-ôn chúc phước cho họ và nói với Ma-ry mẹ Ngài, “Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong I-sơ-ra-ên ngã nhào hay trỗi dậy và sẽ là cớ cho người ta chống đối, 35 để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng.”

Nữ Tiên Tri An-na Ca Tụng Chúa

36 Lúc ấy cũng có một nữ tiên tri, bà An-na con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà rất cao tuổi. Số là sau khi thành hôn và sống với chồng được bảy năm, 37 bà tiếp tục sống cuộc đời một góa phụ cho đến bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ nhưng cứ ở trong đó, kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm. 38 Ngay lúc đó bà đến, ca ngợi Ðức Chúa Trời, và nói về Hài Nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Giê-ru-sa-lem.

Chúa Lớn Lên tại Na-xa-rét

39 Khi họ đã làm xong mọi thủ tục theo Luật Pháp của Chúa, họ trở về miền Ga-li-lê và ngụ tại Na-xa-rét, thành của họ. 40 Ấu Nhi lớn lên, khỏe mạnh, đầy khôn ngoan, và ân sủng của Ðức Chúa Trời ở trên Ngài.

Chúa tại Ðền Thờ lúc Niên Thiếu

41 Thuở ấy mỗi năm cha mẹ Ngài đều đi lên Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua. 42 Khi Ngài được mười hai tuổi, họ đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ như thường lệ. 43 Khi những ngày lễ xong họ trở về nhà, cậu thiếu niên Jesus vẫn còn ở lại Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ Ngài không biết. 44 Họ tưởng Ngài đang đi trong đoàn lữ hành trên đường về. Sau khi đi một ngày đường, họ bắt đầu tìm kiếm Ngài giữa các bà con và những người quen biết. 45 Khi tìm không thấy, họ quay trở lại Giê-ru-sa-lem để kiếm Ngài. 46 Sau ba ngày, họ tìm thấy Ngài lúc ấy đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các giáo sư, lắng nghe họ giảng dạy, và đặt những câu hỏi. 47 Tất cả những ai nghe Ngài nói đều ngạc nhiên về sự thông minh và những lời đối đáp của Ngài. 48 Khi thấy Ngài, cha mẹ Ngài sửng sốt; mẹ Ngài nói với Ngài, “Con à, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả thế này? Này, cha con và mẹ đã tìm con và lo lắng cho con biết bao.”

49 Ngài đáp, “Thưa mẹ, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của Cha con sao?”

50 Nhưng họ không hiểu những lời Ngài nói với họ. 51 Ngài đi xuống với họ, trở về Na-xa-rét, và vâng phục họ. Mẹ Ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. 52 Ðức Chúa Jesus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Ðức Chúa Trời và người ta.

CHÚA CHUẨN BỊ THI HÀNH CHỨC VỤ

(3:1-4:13)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành