Mác: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB41C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua hương liệu để họ có thể đến xức xác của Ngài.

2. Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lúc thật sớm, khi mặt trời vừa mọc, họ đã đến phần mộ. 3. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” 4. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra - đó là một tảng đá rất lớn.

5. Khi vào trong phần mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải, họ vô cùng kinh ngạc.

6. Rồi người đó nói với họ: “Đừng kinh ngạc! Các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự. Ngài sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem nơi họ đã đặt Ngài. 7. Nhưng các ngươi hãy đi nói cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó - như Ngài đã phán với các ngươi.”

8. Khi đã ra ngoài, họ bỏ chạy khỏi phần mộ. Sự kinh ngạc và run rẩy bao trùm lấy họ. Họ không nói gì với ai, bởi vì họ quá sợ.

9. Sau khi Đức Chúa Jesus đã sống lại vào sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len - là người đã được Ngài trừ khỏi bảy con quỷ. 10. Bà đã đi báo tin cho những người theo Ngài đang thảm sầu và khóc lóc. 11. Nhưng khi họ nghe rằng Ngài đang sống và bà đã gặp Ngài, thì họ không tin.

12. Sau những chuyện này, Đức Chúa Jesus - trong một hình dạng khác - đã xuất hiện ra cho hai người của họ, đang trên đường về miền quê. 13. Những người này đã đi, báo cho những người còn lại, nhưng họ cũng không tin.

14. Sau đó, Ngài xuất hiện cho mười một môn đồ khi họ đang ăn, rồi quở trách sự vô tín và cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin những người đã gặp Ngài sống lại từ cõi chết.

15. Ngài đã truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi người. 16. Ai tin và được báp-têm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17. Những người tin sẽ được những dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ mới; 18. họ sẽ bắt rắn trong tay của họ, hay nếu họ uống chất độc, họ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, những người đó sẽ được lành.”

19. Sau khi phán với họ như vậy, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 20. Lúc này, họ đi ra truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ, và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.

Bản Dịch Đại Chúng

Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua hương liệu để họ có thể đến xức xác của Ngài.

Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lúc thật sớm, khi mặt trời vừa mọc, họ đã đến phần mộ. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” Tuy nhiên, khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra. Đó là một tảng đá rất lớn.

Khi vào trong phần mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải. Họ vô cùng kinh ngạc.

Rồi người đó nói với họ: “Đừng kinh ngạc! Các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự. Ngài sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem nơi họ đã đặt Ngài. Nhưng các ngươi hãy đi nói cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó - như Ngài đã phán với các ngươi.”

Khi đã ra ngoài, họ bỏ chạy khỏi phần mộ. Sự kinh ngạc và run rẩy bao trùm lấy họ. Họ không nói gì với ai, bởi vì họ quá sợ.

Sau khi Đức Chúa Jesus đã sống lại vào sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len - là người đã được Ngài trừ khỏi bảy con quỷ. 10. Bà đã đi báo tin cho những người theo Ngài đang thảm sầu và khóc lóc. Nhưng khi họ nghe rằng Ngài đang sống và bà đã gặp Ngài, thì họ không tin.

Sau những chuyện này, Đức Chúa Jesus - trong một hình dạng khác - đã xuất hiện ra cho hai người của họ, đang trên đường về miền quê. Những người này đã đi, báo cho những người còn lại, nhưng họ cũng không tin.

Sau đó, Ngài xuất hiện cho mười một môn đồ khi họ đang ăn, rồi quở trách sự vô tín và cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin những người đã gặp Ngài sống lại từ cõi chết.

Ngài đã truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi người. Ai tin và được báp-têm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được những dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ mới; họ sẽ bắt rắn trong tay của họ, hay nếu họ uống chất độc, họ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, những người đó sẽ được lành.”

Sau khi phán với họ như vậy, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời.

Lúc này, họ đi ra truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ, và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ngày sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua hương liệu để họ có thể đến xức xác Ngài.

2. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, vào lúc thật sớm, khi mặt trời vừa mọc, họ đã đến phần mộ. 3. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta?” 4. Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra; đó là một tảng đá rất lớn.

5. Vào trong phần mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng, ngồi bên phải - họ vô cùng kinh ngạc.

6. Và người đó nói với họ: “Đừng kinh ngạc! Các ngươi tìm Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, là Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự. Ngài sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem nơi họ đã đặt Ngài. 7. Nhưng hãy đi, rồi nói cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê. Các ngươi sẽ gặp Ngài tại đó, như Ngài đã phán với các ngươi.”

8. Khi ra ngoài, họ tháo chạy khỏi phần mộ. Sự kinh ngạc và run rẩy bao trùm lấy họ. Họ không nói gì với ai bởi vì họ quá sợ.

9. Sau khi đã sống lại vào sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len - là người đã được Ngài trừ khỏi bảy con quỷ. 10. Bà đã đi báo tin cho những người theo Ngài đang thảm sầu và khóc lóc. 11. Nhưng khi họ nghe rằng Ngài đang sống và bà đã gặp, thì không tin.

12. Sau những chuyện này, Đức Chúa Jesus - trong một hình dạng khác - đã xuất hiện ra cho hai người của họ, đang trên đường về miền quê. 13. Những người này đã đi, báo cho những người còn lại, nhưng họ cũng không tin.

14. Sau đó, Ngài xuất hiện cho mười một môn đồ khi họ đang ăn, và quở trách sự vô tín và cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin những người đã gặp Ngài sống lại từ cõi chết. 15. Ngài truyền cho họ: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Phúc Âm cho mọi tạo vật. 16. Ai tin và được báp-têm, sẽ được cứu; nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17. Những người tin sẽ được những dấu lạ nầy kèm theo: họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; họ sẽ nói nhiều ngôn ngữ mới; 18. Họ sẽ bắt rắn trong tay của họ, hay nếu họ uống chất độc, họ cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, những người đó sẽ được lành.”

19. Sau khi phán với họ như vậy, Đức Chúa Jesus được cất lên trời, và ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 20. Lúc này, họ đi ra truyền giảng khắp nơi; Chúa cùng làm việc với họ, và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.

Bản Dịch 1925

1. Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. 2. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, 3. nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? 4. Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. 5. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. 6. Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài. 7. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. 8. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm.

9. [Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. 10. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. 11. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin.

12. Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. 13. Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin.

14. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. 15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18. bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạ].

Bản Dịch 2011

Chúa Sống Lại

(Mat 28:1-8; Lu 24:1-12; Gg 20:1-10)

1 Ngày Sa-bát vừa xong, Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và Sa-lô-mê đã mua dầu thơm để họ có thể đến xức xác Ngài. 2 Ngày thứ nhất trong tuần, lúc sáng tinh sương, khi mặt trời vừa ló dạng, các bà đã cùng nhau đến mộ. 3 Họ nói với nhau, “Ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ giúp chúng ta?” 4 Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá chận cửa mộ, một tảng đá rất lớn, đã được lăn qua một bên rồi. 5 Vừa khi bước vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc y phục trắng toát ngồi bên phải, họ hoảng sợ. 6 Nhưng người ấy bảo họ, “Ðừng sợ. Có lẽ các ngươi đang tìm Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét, Ðấng đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại rồi. Ngài không còn ở đây. Hãy xem, đó là chỗ họ đã đặt thi hài Ngài. 7 Bây giờ hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-rơ biết rằng Ngài đã đi trước các ngươi đến Ga-li-lê; ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như Ngài đã nói với các ngươi.”

8 Vậy họ đi ra, chạy trốn khỏi mộ, vừa run vừa kinh ngạc. Họ không dám nói với ai vì họ quá đỗi sợ hãi.

PHỤ TRƯƠNG CỦA SÁCH MÁC

Chúa Hiện Ra cho Ma-ry Mạc-đa-len

(Mat 28:9-10; Gg 20:11-18)

9 Sau khi Ngài đã sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, trước hết Ngài hiện ra cho Ma-ry Mạc-đa-len, người đã được Ngài đuổi bảy quỷ dữ ra. 10 Bà đi và báo tin cho những người đã từng ở với Ngài, trong khi họ đang buồn thảm và khóc than. 11 Nhưng khi nghe bà nói rằng Ngài đã sống lại và bà đã gặp Ngài, họ đều không tin.

Chúa Hiện Ra cho Hai Môn Ðồ

(Lu 24:13-35)

12 Sau đó Ðức Chúa Jesus lấy hình dáng khác hiện ra cho hai người của họ khi hai người ấy đang đi về miền quê. 13 Hai người ấy trở lại và nói cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin hai môn đồ đó.

Chúa Hiện Ra cho Mười Một Môn Ðồ

(Mat 28:16-20; Lu 24:36-49; Gg 20:19-23; Công 1:6-8)

14 Sau đó Ngài hiện ra cho nhóm mười một môn đồ khi họ đang ngồi ăn. Ngài quở trách họ về sự vô tín và sự cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin lời những người đã thấy Ngài sau khi Ngài sống lại.

15 Ngài bảo họ, “Hãy đi khắp thế giới, giảng Tin Mừng cho mọi người. 16 Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. 17 Các dấu lạ này sẽ cặp theo những người tin: họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ, họ sẽ nói các thứ tiếng mới, 18 họ bắt rắn bằng tay, nếu họ uống nhằm thức uống có chất độc, họ sẽ không bị hại gì, và khi họ đặt tay trên người bịnh, người bịnh sẽ được lành.”

Chúa Thăng Thiên

(Lu 24:50-53; Công 1:9-11)

19 Sau khi nói chuyện với các môn đồ, Ðức Chúa Jesus được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. 20 Các môn đồ đi ra và rao giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng sứ điệp của họ bằng những dấu lạ cặp theo.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành