A-ghê: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB37C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vào ngày một, tháng sáu, năm thứ hai của triều vua Đa-ri-út, lời của Đức Giê-hô-va đến với tiên tri A-ghê truyền cho Xô-rô-ba-bên - con trai Sa-anh-thi-ên, thống đốc Giu-đa - và cho Giô-suê - con trai Giô-xa-đác, thầy thượng tế, như sau:

2. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Dân nầy nói: Lúc nầy không phải là lúc xây lại nhà của Đức Giê-hô-va.” 3. Nhưng lời của Đức Giê-hô-va đến với tiên tri A-ghê như sau: 4. “Đây có phải là lúc các ngươi sống trong nhà lót ván, còn nhà này thì lại hoang tàn sao?” 5. Vì vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hãy để tâm suy xét đường lối của các ngươi. 6. Các ngươi gieo nhiều, nhưng gặt ít; các ngươi ăn, nhưng không no; các ngươi uống, nhưng không đã khát; các ngươi mặc, nhưng không đủ ấm; và kẻ nào làm thuê, lãnh tiền công, rồi bỏ vào túi lủng.”

7. Vì vậy, Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Hãy để tâm suy xét đường lối của các ngươi. 8. Hãy lên núi, đem gỗ về và xây nhà này để Ta vui lòng và được tôn vinh.’ Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. ‘Các ngươi trông đợi nhiều, nhưng thấy ít; lúc các ngươi mang về nhà, Ta thổi nó đi.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Tại sao vậy? Bởi vì nhà Ta hoang tàn, còn các ngươi mỗi người chạy lo cho nhà riêng của mình. 10. Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ lại sương móc và đất giữ lại hoa màu. 11. Ta đã gọi hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên ngũ cốc, trên rượu mới, trên dầu, trên sản vật do đất sinh ra, trên người, trên súc vật, và trên mọi công việc của tay các ngươi làm.’”

12. Sau đó, Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và thượng tế Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, cùng tất cả dân còn sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, và những lời của tiên tri A-ghê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ đã sai đến.

Nhưng dân chúng sợ hãi khi đến trước Đức Giê-hô-va. 13. Sau đó, A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, truyền cho dân chúng rằng: Đức Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta ở với các con.’

14. Sau đó, Đức Giê-hô-va đã thúc giục tinh thần của thống đốc Giu-đa, Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, tinh thần của thượng tế Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, và tinh thần của tất cả dân còn sót lại. Họ đều đến làm việc xây cất nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của họ. 15. Đó là ngày hai mươi bốn tháng sáu, năm thứ hai triều vua Đa-ri-út.

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày mồng một tháng sáu, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, mà rằng: 2. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. 3. Vậy nên có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê rằng: 4. Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao? 5. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. 6. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.

7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình. 8. Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà nầy, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy. 9. Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. 10. Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. 11. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.

12. Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và lời của đấng tiên tri A-ghê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va. 13. A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân sự theo lịnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 14. Đoạn, Đức Giê-hô-va giục lòng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và giục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và giục lòng cả dân sự sót lại; họ đều đến, làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình. 15. Ấy là ngày hai mươi bốn tháng sáu về năm thứ hai đời vua Đa-ri-út.

Bản Dịch 2011

Lệnh Tái Xây Dựng Ðền Thờ

1 Năm thứ hai của triều đại Vua Ða-ri-út, ngày mồng một, tháng sáu, lời của CHÚA đến với Tiên Tri Ha-gai để truyền lại cho Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, và cho Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế.

2 CHÚA các đạo quân phán, “Dân nầy nói, ‘Chưa đến lúc xây dựng lại nhà CHÚA.’” 3 Do đó lời CHÚA đến với Tiên Tri Ha-gai, phán rằng, 4 “Nay có phải là lúc các ngươi sống trong nhà có trần ván trong khi nhà nầy vẫn bị đổ nát chăng?” 5 Vậy bây giờ, CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Hãy xem lại nỗ lực của các ngươi. 6 Các ngươi gieo nhiều, nhưng gặt ít; các ngươi ăn, nhưng không no; các ngươi uống, nhưng không đã khát; các ngươi mặc, nhưng không đủ ấm; và kẻ nào làm thuê, lãnh tiền công, rồi bỏ vào túi lủng.” 7 CHÚA các đạo quân phán, “Hãy xem lại nỗ lực của các ngươi. 8 Hãy lên núi, đốn gỗ, mang về, và xây dựng nhà thờ, để Ta sẽ được vui lòng về nhà đó và sẽ được vinh hiển,” CHÚA phán.

9 “Các ngươi kỳ vọng nhiều, nhưng này, kết quả lại ít ỏi. Những gì các ngươi mang về Ta đã thổi bay đi mất. Tại sao như thế?” CHÚA các đạo quân phán, “Bởi vì nhà Ta thì đổ nát, trong khi ai nấy trong các ngươi đều lo xây nhà cho mình. 10 Do đó vì cớ các ngươi, trời đã giữ sương móc lại, và đất cũng không sinh sản hoa màu. 11 Ngoài ra Ta đã gọi một cơn hạn hán đến trên đồng bằng, trên núi đồi, trên đồng lúa, trên vườn nho, trên rẫy ô-liu, trên bất cứ thứ gì do đất sinh sản, trên loài người, trên súc vật, và trên tất cả những gì bàn tay loài người đổ công sức ra làm.”

12 Bấy giờ Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên và Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tất cả những người còn sót lại trong dân vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, và vâng theo lời của Tiên Tri Ha-gai, người mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, đã sai đến. Lúc ấy dân lấy làm lo sợ trước mặt CHÚA. 13 Vì thế Ha-gai, sứ giả của CHÚA, rao báo sứ điệp của CHÚA cho dân rằng, “Ta ở với các ngươi,” CHÚA phán.

14 Vậy CHÚA dấy động tinh thần của Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, và tinh thần của Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tinh thần của tất cả những người còn sót lại trong dân. Họ đến và làm việc trong nhà của CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của họ, 15 vào ngày hai mươi bốn, tháng sáu, năm thứ hai của triều đại Vua Ða-ri-út.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành