Ô-sê: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy. Nó đã được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên, nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, cho nên nó phải chết.

2. Bây giờ, chúng phạm tội càng lúc càng nhiều hơn. Bằng tài khéo léo, chúng đã đúc cho mình những hình tượng bằng bạc - những hình tượng là công việc của các nghệ nhân - họ đã nói với tất cả bọn chúng rằng: Những người dâng sinh tế hãy hôn những bò con. 3.Vì vậy, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như trấu bị thổi khỏi sân đập lúa, và như một làn khói lìa ống khói.

4. Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi! Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngoài trừ Ta, ngươi không biết một Đức Chúa Trời nào khác; không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!

5. Ta đã biết ngươi từ lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. 6. Nhưng khi chúng có đồng cỏ, chúng được no đủ; khi chúng được no đủ, lòng chúng tự cao; và do đó chúng đã quên Ta.

7. Vì vậy, đối với chúng, Ta sẽ như một con sư tử; Ta sẽ như một con beo rình rập bên đường. 8. Như một gấu cái bị cướp con, Ta sẽ xé nát sườn của chúng, và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử. Các thú rừng sẽ xé xác chúng.

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngươi bị hủy diệt, tuy nhiên sự cứu giúp của ngươi đến từ Ta. 10. Bây giờ vua của ngươi - là người có thể giải cứu ngươi trong tất cả các thành của ngươi - ở đâu? Các thẩm phán - là những người mà ngươi đòi hỏi: “Hãy cho tôi một vua cùng những lãnh đạo” - ở đâu? 11. Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua; và trong cơn thịnh nộ, Ta đã cất bỏ người.

12. Sự gian ác của Ép-ra-im được trói lại, và tội lỗi của nó được cất giữ. 13. Cơn đau của một phụ nữ sắp sinh sẽ đến trên nó - nhưng nó là một đứa con không khôn ngoan - bởi vì không nên kéo dài trì hoãn việc những đứa trẻ ra đời.

14. Ta phải chuộc chúng khỏi quyền lực của âm phủ hay sao? Ta phải cứu chúng khỏi sự chết hay sao? Hỡi sự chết, tai họa của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt của ngươi ở đâu? Sự thương xót bị che khuất khỏi mắt của Ta.

15. Dù Ép-ra-im có kết quả giữa những anh em của mình, một ngọn gió đông - tức là ngọn gió của Đức Giê-hô-va từ hoang mạc - sẽ đến, nó sẽ làm cạn suối và làm khô các nguồn nước, và nó sẽ cướp đi mọi bảo vật giá trị và được yêu thích.

16. Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, bởi vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của mình. Chúng sẽ gục ngã bởi gươm; các con nhỏ của chúng sẽ bị đập nát thành từng mảnh, và những phụ nữ mang thai của chúng sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch Đại Chúng

Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy. Nó đã được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên, nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, cho nên nó phải chết.

Bây giờ, chúng phạm tội càng lúc càng nhiều hơn. Bằng tài khéo léo, chúng đã đúc cho mình những hình tượng bằng bạc - những hình tượng là công việc của các nghệ nhân - họ đã nói với tất cả bọn chúng rằng: Những người dâng sinh tế hãy hôn những bò con. Vì vậy, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như trấu bị thổi khỏi sân đập lúa, và như một làn khói lìa ống khói.

Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi! Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngoài trừ Ta, ngươi không biết một Đức Chúa Trời nào khác; không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!

Ta đã biết ngươi từ lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng có đồng cỏ, chúng được no đủ; khi chúng được no đủ, lòng chúng tự cao; và do đó chúng đã quên Ta.

Vì vậy, đối với chúng, Ta sẽ như một con sư tử; Ta sẽ như một con beo rình rập bên đường. Như một gấu cái bị cướp con, Ta sẽ xé nát sườn của chúng, và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử. Các thú rừng sẽ xé xác chúng.

Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngươi bị hủy diệt, tuy nhiên sự cứu giúp của ngươi đến từ Ta. Bây giờ vua của ngươi - là người có thể giải cứu ngươi trong tất cả các thành của ngươi - ở đâu? Các thẩm phán - là những người mà ngươi đòi hỏi: “Hãy cho tôi một vua cùng những lãnh đạo” - ở đâu? Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua; và trong cơn thịnh nộ, Ta đã cất bỏ người.

Sự gian ác của Ép-ra-im được trói lại, và tội lỗi của nó được cất giữ. Cơn đau của một phụ nữ sắp sinh sẽ đến trên nó - nhưng nó là một đứa con không khôn ngoan - bởi vì không nên kéo dài trì hoãn việc những đứa trẻ ra đời.

Ta phải chuộc chúng khỏi quyền lực của âm phủ hay sao? Ta phải cứu chúng khỏi sự chết hay sao? Hỡi sự chết, tai họa của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt của ngươi ở đâu? Sự thương xót bị che khuất khỏi mắt của Ta.

Dù Ép-ra-im có kết quả giữa những anh em của mình, một ngọn gió đông - tức là ngọn gió của Đức Giê-hô-va từ hoang mạc - sẽ đến, nó sẽ làm cạn suối và làm khô các nguồn nước, và nó sẽ cướp đi mọi bảo vật giá trị và được yêu thích.

Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, bởi vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của mình. Chúng sẽ gục ngã bởi gươm; các con nhỏ của chúng sẽ bị đập nát thành từng mảnh, và những phụ nữ mang thai của chúng sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run rẩy; nó đã được tôn cao trong Y-sơ-ra-ên, nhưng vì phạm tội thờ Ba-anh, cho nên nó phải chết.

2. Bây giờ, chúng phạm tội càng lúc càng nhiều hơn; bằng tài khéo léo, chúng đã đúc cho mình những hình tượng bằng bạc - những hình tượng là công việc của các nghệ nhân - họ đã nói với tất cả bọn chúng rằng: Những người dâng sinh tế hãy hôn những bò con. 3.Vì vậy, chúng sẽ giống như mây buổi sáng, như sương ban mai chóng tan, như trấu bị thổi khỏi sân đập lúa, và như làn khói lìa ống khói.

4. Chính Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi! Từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ngoài trừ Ta, ngươi không biết một Đức Chúa Trời nào khác; không có Cứu Chúa nào khác, ngoại trừ Ta!

5. Ta đã biết ngươi từ lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. 6. Nhưng khi chúng có đồng cỏ, chúng được no đủ; khi chúng được no đủ, lòng chúng tự cao; do đó chúng đã quên Ta.

7. Vì vậy, đối với chúng, Ta sẽ như một con sư tử; Ta sẽ như một con beo rình rập bên đường. 8. Như một con gấu bị cướp con, Ta sẽ xé nát sườn của chúng, và nuốt chúng ngay tại chỗ như sư tử; các thú rừng sẽ xé xác chúng.

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngươi bị hủy diệt, tuy nhiên sự cứu giúp của ngươi đến từ Ta. 10. Bây giờ vua của ngươi - là người có thể giải cứu ngươi trong tất cả các thành của ngươi - ở đâu? Các thẩm phán - là những người mà ngươi yêu cầu: “Hãy cho tôi một vua cùng những lãnh đạo” - đâu rồi? 11. Trong cơn giận, Ta đã ban cho ngươi một vua; và trong cơn thịnh nộ, Ta đã cất bỏ người.

12. Sự gian ác của Ép-ra-im được trói lại, và tội lỗi của nó được cất giữ. 13. Cơn đau của một phụ nữ sắp sinh sẽ đến trên nó - nhưng nó là một đứa con không khôn ngoan, bởi vì không nên kéo dài trì hoãn việc những đứa trẻ ra đời.

14. Ta phải chuộc chúng khỏi quyền lực của âm phủ hay sao? Ta phải cứu chúng khỏi sự chết hay sao? Hỡi sự chết, tai họa của ngươi ở đâu? Hỡi âm phủ, sự hủy diệt của ngươi ở đâu? Sự thương xót bị che khuất khỏi mắt của Ta.

15. Dù Ép-ra-im có kết quả giữa những anh em của mình, một ngọn gió đông - tức là ngọn gió của Đức Giê-hô-va từ hoang mạc - sẽ đến, nó sẽ làm cạn suối và làm khô các nguồn nước, và nó sẽ cướp đi mọi bảo vật giá trị và được yêu thích.

16. Sa-ma-ri sẽ mang tội của nó, bởi vì nó đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời của mình. Chúng sẽ gục ngã bởi gươm; các con nhỏ của chúng sẽ bị đập nát thành từng mảnh, và những phụ nữ mang thai của chúng sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch 1925

1. Vừa khi Ép-ra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau khi vì cớ Ba-anh mà phạm tội thì nó chết mất. 2. Vả, bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm; dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình; cả sự đó là công việc của thợ khéo! Người ta nói về chúng nó rằng: Để mặc kẻ dâng của lễ hôn bò con. 3. Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra!

4. Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác! 5. Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan. 6. Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta. 7. Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. 8. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó, và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó.

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi. 10. Vậy vua ngươi ở đâu? hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành! nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan trưởng! 11. Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi.

12. Sự gian ác của Ép-ra-im đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu để. 13. Sự đau đớn của đàn bà đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan; vì, đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con. 14. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu? ôi! sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta.

15. Ví dầu Ép-ra-im có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy; tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quí báu. 16. Sa-ma-ri sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình! Chúng nó sẽ ngã bởi gươm; các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có chửa sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch 2011

Hình Phạt Không Ngừng Giáng Trên I-sơ-ra-ên

1 “Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run sợ;

Ðã có một thời nó rất được tôn trọng ở I-sơ-ra-ên;

Nhưng nó đã mắc phải tội thờ phượng Ba-anh nên nó phải chết.

2 Bây giờ chúng càng ngày càng phạm tội nhiều hơn;

Chúng đã đúc cho chúng các tượng bằng bạc để thờ;

Ðó là các hình tượng do chúng tưởng tượng tạo ra;

Tất cả các hình tượng đó đều là sản phẩm của những tay thợ khéo.

Chúng bảo, ‘Hãy dâng của tế lễ cho các thần nầy.’

Dân chúng nghe theo và sấp mình hôn các tượng bò con đó.

3 Vì thế chúng sẽ giống như sương mù sáng sớm,

Như sương mai biến mất khi nắng lên,

Như trấu rác bị gió cuốn đi nơi sân đập lúa,

Như khói tan nơi ống khói đầu nhà.

4 Dù vậy Ta vẫn là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, từ khi ngươi còn trong đất Ai-cập;

Ngoài Ta, ngươi sẽ không biết thần nào khác,

Và ngoài Ta, chẳng có một Ðấng Giải Cứu nào.

5 Ta đã biết ngươi trong đồng hoang,

Trong một miền đất khô khan nắng cháy.

6 Ta đã đem chúng vào đồng cỏ để chúng được ăn uống no nê,

Nhưng khi chúng đã no nê lòng chúng bắt đầu lên mình kiêu ngạo;

Vì vậy chúng đã quên Ta.

7 Do đó Ta sẽ trở nên như một con sư tử đối với chúng,

Như con beo Ta sẽ rình rập chúng bên đường.

8 Ta sẽ vồ lấy chúng như gấu mẹ giận dữ lúc các gấu con bị cướp;

Ta sẽ xé thây chúng ra cho lòi cả tim gan;

Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử ăn con mồi bắt được;

Ta sẽ cắn xé chúng như thú rừng cắn xé thịt mồi.

9 Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã làm cho mình bị diệt mất!

Ngoài Ta ra, ai có thể giúp ngươi?

10 Bây giờ vua ngươi đâu rồi, để hắn cứu ngươi?

Các quan tướng trong các thành của ngươi, những kẻ mà ngươi đã nói, ‘Xin ban cho tôi một vua và các quan tướng,’ đâu rồi, để chúng bảo vệ ngươi?

11 Ta đã ban cho ngươi một vua trong khi Ta giận;

Ta đã cất lấy mạng của vua ngươi trong cơn thịnh nộ của Ta.

12 Sự gian ác của Ép-ra-im được gói lại đem để dành ở đó;

Tội lỗi của nó được chất vào kho chờ mang ra sửa phạt trong tương lai.

13 Những đau đớn như cơn đau của sản phụ lúc lâm bồn sắp sửa xảy đến với nó,

Nhưng nó giống như đứa con chẳng chút khôn ngoan.

Ðến thời điểm chào đời mà nó vẫn không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.

14 Ta phải mua chuộc chúng từ quyền lực của âm phủ sao?

Ta phải cứu chuộc chúng khỏi nanh vuốt của tử thần sao?

Hỡi tử thần, các tai họa của ngươi đâu rồi?

Hỡi âm phủ, sự tàn diệt của ngươi đâu rồi?

Lòng thương xót đã bị che khuất khỏi mắt Ta rồi.

15 Dù nó được thành công hơn các anh em nó,

Ngọn gió đông nóng bỏng cũng sẽ tới.

Một ngọn gió phỏng của CHÚA sẽ từ sa mạc thổi đến;

Bấy giờ các nguồn nước của nó sẽ cạn khô,

Các suối nước của nó sẽ nứt nẻ.

Tất cả những gì quý báu trong kho của nó sẽ bị cướp đoạt mang đi.

16 Sa-ma-ri sẽ chuốc lấy tội lỗi của nàng,

Vì nàng đã dấy loạn chống lại Ðức Chúa Trời của nàng.

Chúng sẽ ngã chết vì gươm;

Các con thơ của chúng sẽ bị đánh tan xương nát thịt,

Các phụ nữ mang thai sẽ bị mổ bụng thảm thương.”

Tài Liệu